Dự thảo Nghị định về hoạt động viễn thám
17/07/2018
Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016), Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ. Tại tờ trình số 86/TTr-CP ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ trình Quốc hội và tờ trình số 369/TTr-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ, Chính phủ đã trình bày các nội dung cơ bản về sự cần thiết ban hành Luật Đo đạc và Bản đồ trong đó có đề xuất xây dựng Nghị định về hoạt động viễn thám. Căn cứ theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định về hoạt động viễn thámnêu trên sẽ phải trình ban hành và có hiệu lực cùng lúc với Luật Đo đạc và Bản đồ.

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về hoạt động viễn thám. Đến nay, Bộ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để có thêm thông tin về dự thảo Nghị định này, Cục Viễn thám quốc gia trân trọng gửi toàn văn dự thảo Nghị định về hoạt động viễn thám.


Tải file tại đây

Bản tin liên quan