NĂM 2018: BỘ TN&MT SẼ CUNG CẤP 57 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4
27/08/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018. Kế hoạch nhằm mục tiêu hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các thủ tục hành chính (có đủ điều kiện) thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2018 và thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2017 nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính của ngành, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, trong năm 2018 sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 đối với 57 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó: Lĩnh vực địa chất và khoáng sản có 06 dịch vụ; Lĩnh vực môi trường có 16 dịch vụ; Lĩnh vực tài nguyên nước có 06 dịch vụ; Lĩnh vực khí tượng thủy văn có 05 dịch vụ; Lĩnh vực biến đổi khí hậu có 07 dịch vụ; Lĩnh vực đất đai có 01 dịch vụ; Lĩnh vực biển và hải đảo có 15 dịch vụ; Lĩnh vực tổng hợp có 01 dịch vụ.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước có 06 dịch vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 trong năm 2018 bao gồm: (1) Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên; (2) Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên; (3) Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên; (4) Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên; (5) Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác; (6) Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Nguồn tin: Bản tin Tài nguyên nước, số 07-2018