Bộ TN&MT: Công bố thủ tục hành chính
16/10/2018
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ngày 10/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính (TTHC) gồm 02 phần:

Phần 1. Công bố kèm theo Danh mục và nội dung cụ thể TTHC được sửa đổi và TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng  thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó:

Danh mục 56 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi:

a) Lĩnh vực đất đai: 02 TTHC cấp Bộ.

b) Lĩnh vực môi trường: 18 TTHC cấp Bộ và 05 TTHC cấp tỉnh.

c) Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 02 TTHC cấp Bộ và 02 TTHC cấp tỉnh.

d) Lĩnh vực tài nguyên nước: 10 TTHC cấp Bộ và 10 TTHC cấp tỉnh.

đ) Lĩnh vực khí tượng thủy văn: 03 TTHC cấp Bộ và 03 TTHC cấp tỉnh.

e)  Lĩnh vực đo đạc và bản đồ: 01 TTHC cấp Bộ.

Danh mục TTHC bị bãi bỏ:  gồm 06 TTHC thuộc lĩnh vực môi trường.

Phần 2Chi tiết Danh mục và nội dung cụ thể của từng TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT.

Nguồn tin: http://www.monre.gov.vn

Bản tin liên quan