Hội nghị ứng dụng CNTT ngành TN&MT năm 2018
09/11/2018
Tại Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin của ngành tài nguyên và môi trường diễn ra ngày 09/11/2018 tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên nhấn mạnh tới yêu cầu xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (TN&MT) chuyên ngành, kết nối liên thông, thông suốt từ địa phương đến trung ương bảo đảm điều kiện triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý, hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và nâng cao hiệu quả hiệu lực thực hiện nhiệm vụ; hiện đại hóa hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ cải cách hành chính.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Ban Cơ yếu Chính phủ...; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị chuyên trách về CNTT của ngành TN&MT.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, ngành TN&MT là Ngành điều tra cơ bản. Nhìn từ góc độ CNTT, hoạt động chính của Ngành là tạo lập ra thông tin, dữ liệu và đưa ra các quyết định, chính sách dựa trên việc xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu đó. Hiện nay thông tin, dữ liệu của Ngành cơ bản đã số hóa; ứng dụng CNTT là  phương thức, động lực phát triển của Ngành. Bộ Tài nguyên và Môi trường là một trong số ít bộ đi đầu trong việc ứng dụng CNTT, được các cơ quan liên quan trong và ngoài ngành, lãnh đạo nhà nước đánh giá cao.

“Vấn đề TN&MT luôn nhận được sự quan tâm của cử tri, nhân dân cả nước. Để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước của ngành; đặc biệt phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, Bộ TN&MT sẽ chỉ đạo, đưa ra các quyết sách, biện pháp nhằm thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả trong công tác ứng dụng CNTT, vận hành Chính phủ điện tử, góp phần hiện đại hóa, phát triển ngành TN&MT, góp phần phát triển kinh tế xã hội, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu...”, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị Ứng dụng CNTT ngành TN&MT năm 2018

Tại Hội nghị, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục CNTT và Dữ liệu TN&MT đã tổng kết, đánh giá công tác ứng dụng CNTT năm 2017-2018 và nhiệm vụ trọng tâm các năm tiếp theo. Bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, hệ thống hệ thống tổ chức chuyên trách CNTT của ngành không ngừng được kiện toàn phát triển về bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và nguồn nhân lực; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa ngành. Công tác xây dựn và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện các văn bản về lĩnh vực CNTT trong Ngành liên tục được bổ sung, hoàn thiện.

Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính của Ngành đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với Bộ, các Sở TN&MT trong cả nước đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ CNTT.

“Thực hiện xử lý văn bản và hồ sơ công việc đã được xử lý khép kín trên môi trường mạng điện tử đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ. Toàn bộ các văn bản và hồ sơ công việc (không mật) được xử lý qua mạng thông tin điện tử, bảo đảm kiểm soát tiến độ xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại mọi thời điểm, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức. Cơ bản gần 100% văn bản, tài liệu (không mật) chính thức trao đổi giữa các cơ quan thuộc trực thuộc Bộ được trao đổi hoàn toàn dưới dạng thông tin điện tử; 100% văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản cần phố biến được đưa lên mạng. Hệ thống đã tích hợp, áp dụng chữ ký số, đã tích hợp chứng thư cho các cá nhân và đơn vị, tổ chức thuộc Bộ, các văn bản nội bộ trong Bộ cơ bản đã sử dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp. Đã hoàn thành việc triển khai thực hiện liên thông hệ thống quản lý văn bản điện tử phục vụ quản lý điều hành giữa Bộ TN&MT và Văn phòng Chính phủ” – Ông Lê Phú Hà nêu bật những kết quả tích cực trong việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ngành.

Một số đề án, nhiệm vụ trọng điểm được triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của Ngành như: Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT; Đề án hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với Biến đổi khí hậu; Xây dựng hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ TN&MT với Sở TN&MT các địa phƣơng, tích hợp với Cổng thông tin điện tử; Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành TN&MT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; Dự án “Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến thuộc Bộ TN&MT”; Dự án “Xây dựng hệ thống an toàn thông tin số TN&MT trên mạng”; Dự án mở rộng, nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ triển khai ứng dụng CNTT ngành TN&MT.

Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong ứng dụng CNTT của ngành TN&MT

1. Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, tăng cường cải cách hành chính ngành TN&MT, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, tạo ra các giá trị mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả trong mọi lĩnh vực của ngành TN&MT, tạo môi trường làm việc thuận lợi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp.

4. Xác lập hạ tầng thông tin, dữ liệu và hạ tầng tri thức bảo đảm triển khai Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ điện tử số, nền kinh tế số ngành TN&MT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày nhiều nội dung quan trọng liên quan đến ứng dụng CNTT của Ngành: trình bày và xin ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về thu thập thông tin, dữ liệu TN&MT (hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT); giới thiệu các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương ngành TN&MT (gồm: Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ TN&MT với các Sở TN&MT các địa phương, tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ; Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị cùa tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật về TN&MT; Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành TN&MT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành,…); Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0 và định hướng ứng dụng CNTT tại các địa phương; Đề án Xây dựng Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT; báo cáo công tác đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin; ứng dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số trong triển khai Chính phủ/Chính quyền điện tử; Hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT trong xây dựng đô thị thông minh,….

Đặc biệt, các đại biểu đã dành thời gian trao đổi, tọa đàm về tình hình, kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử tại các Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ; các giải pháp công nghệ, trang thiết bị mới trong ứng dụng CNTT...

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; trọng tâm xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống thông tin CSDL TN&MT chuyên ngành, kết nối liên thông, thông suốt từ địa phương đến trung ương bảo đảm điều kiện triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý, hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và nâng cao hiệu quả hiệu lực thực hiện nhiệm vụ; hiện đại hóa hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ cải cách hành chính.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nguồn tin: http://www.monre.gov.vn

Bản tin liên quan