Thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành về viễn thám năm 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
18/03/2019
Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Viễn thám quốc gia đã thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành về viễn thám tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 năm 2019.

Trong thời gian kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe Sở báo cáo về tình hình hoạt động viễn thám, triển khai công tác tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của địa phương; công tác quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám tại địa phương; các điều kiện đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về viễn thám tại địa phương. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế việc tổ chức triển khai, thực hiện và kết quả hoạt động về viễn thám của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia