Xây dựng danh mục vị trí việc làm chuyên ngành tài nguyên và môi trường
04/07/2019
Chiều 3/7, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ Hội nghị triển khai xây dựng, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và bản mô tả công việc, vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ; Văn phòng Bộ; Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ các đơn vị và thành viên Tổ biên tập.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Tân Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành xây dựng vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần 07 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương; đồng thời để đảm bảo tính tổng thể và liên thông trong xây dựng vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị; Bộ đã thành lập Tổ biên tập để triển khai xây dựng hệ thống danh mục và các nhiệm vụ nêu trên.

Đồng thời, Bộ cũng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ để hướng dẫn xây dựng danh mục và bản mô tả công việc vị trí việc làm nhóm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh về tầm quan trọng việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương. Đây là hướng đi mới nhằm xây dựng một “bức tranh tổng thể” về danh mục vị trí việc làm chuyên ngành của các Bộ ngành nói chung và ngành tài nguyên và môi trường nói riêng.

Thứ trưởng đề nghị, các đơn vị cần tham khảo, dựa trên cơ sở đề xuất của các địa phương, đặc thù của từng vùng miền để xây dựng danh mục vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc các ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương đảm bảo tính tổng thể, phù hợp, sát với tình hình thực tế.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ Biên tập tăng cường phối hợp, hướng dẫn các đơn vị; Thủ trưởng các Tổng cục, Cục và các đơn vị quán triệt, nghiêm túc thực hiện và bảm đảm tiến độ, chất lượng nội dung xây dựng danh mục vị trí việc làm và bản mô tả công việc vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Nguồn tin: http://www.monre.gov.vn

Bản tin liên quan