Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
18/07/2019
Chiều ngày 17/7, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ Văn phòng, các Ban tham mưu trực thuộc Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, cán bộ Văn phòng các ấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ; Thủ trưởng các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm

Báo cáo tại Hội nghị đồng chí Lê Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới; Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ trong sáu tháng đầu năm 2019, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng được quan tâm, chú trọng. Đảng ủy Bộ, các cấp ủy trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sớm xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Bộ.

Đồng chí Lê Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại Hội nghị

Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối. Thực hiện việc học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch để chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quan tâm chỉ đạo.

Công tác phát triển đảng viên và thực hiện các kết luận, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được thực hiện tốt. Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 76 đảng viên mới; lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng cho 78 học viên. Công tác phát triển đảng viên, chuyển đảng chính thức được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quan tâm chỉ đạo, chú trọng, đảm bảo chất lượng.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo, có nhiều chuyển biến, kết quả đạt được có ý nghĩa thiết thực. Đảng ủy Bộ  đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam theo Đề cương Hướng dẫn tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Chỉ đạo Công đoàn Bộ ban hành và thực hiện các nội dung Chương trình công tác năm 2019 đề ra; chỉ đạo các công đoàn trực thuộc hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng được nâng lên; phương pháp kiểm tra, giám sát đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát từng bước được đổi mới; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được nâng lên. Đảng ủy Bộ đã ban hành Quyết định, Kế hoạch thực hiện giám sát theo chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng trực thuộc theo Chương trình đề ra. Đến nay, đã hoàn tất quy trình giám sát Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ để ban hành thông báo kết quả giám sát báo cáo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và đối tượng giám sát theo quy định.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, đồng chí Phạm Tân Tuyến báo cáo, quán triệt những nội dung chính của Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên    

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 của cán bộ, đảng viên để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Thực hiện nghiêm các Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Hai là, kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015-2020 ở các vị trí còn thiếu theo cơ cấu Đề án nhân sự Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Bộ. Phê duyệt bổ sung quy hoạch các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Quy định của Trung ương về công tác cán bộ. Chú trọng công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Bộ; thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, xây dựng các báo cáo trình đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tiếp tục làm việc với các cơ quan có liên quan để hoàn thành việc tiếp nhận tổ chức đảng ở địa phương về sinh hoạt thuộc Đảng bộ Bộ để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của Bộ.

Ba là, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ hoàn thành chương trình giám sát theo chuyên đề đối với các chi bộ trực thuộc theo Kế hoạch đề ra; Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Tăng cường công tác giám sát, thường xuyên nắm tình hình, chủ động phát hiện, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Tiếp tục phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ chỉ đạo và tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế, chương trình công tác và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Bốn là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng; Chỉ đạo Công đoàn Bộ tích cực đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt công tác. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2019-2024; Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đã đề ra; thi đua chào mừng kỷ niệm 30 thành lập Hội Chiến Binh Việt Nam (06/12/1989-6/12/2019).

Toàn cảnh Hội nghị

Nâng cao vai trò và trách nhiệm của người Đảng viên, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, góp phần tạo lên thành công trong công tác chỉ đạo, điều hành của ngành Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành tác nghiệp.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm 2019, Thứ trưởng đề nghị “mỗi cán bộ, đảng viên nhất là các đảng viên chủ chốt các cấp phải lưu ý công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, cần quán triệt các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Bộ và của Bộ; bám sát các quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để nâng cao vai trò và trách nhiệm trong thực hiện công việc, đẩy mạnh công tác rà soát thể chế, cải cách hành chính đảm bảo năm sau tốt hơn năm trước, tiếp tục nghiên cứu để có các sáng tạo giải quyết các hạn chế, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ”.

Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu: “các tổ chức Đảng cần khẩn trương rà soát, chuẩn bị nhân sự cho đại hội các cấp, đây là công việc rất quan trọng cần thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Thông qua Đại hội đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên góp phần làm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành tài nguyên và môi trường”.

Nguồn tin: http://www.monre.gov.vn

Bản tin liên quan