Thông báo về việc điều chỉnh, yêu cầu về trình độ, năng lực chuyên môn của vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức năm 2020 của Đài Viễn thám Trung ương
27/05/2020