Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung yêu cầu về trình độ, nằng lực chuyên môn của vị trí việc làm cần tuyển dụng trong kỳ tuyển dụng viên chức của Trung tâm Viễn thám Miền Nam
01/06/2020

Bản tin liên quan