Thông báo Về việc điều chỉnh, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn về kinh nghiệm công tác vị trí Kế toán tại kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám
02/06/2020

Bản tin liên quan