Khảo sát, đánh giá hiện trạng và năng lực ứng dụng viễn thám tại địa phương
25/09/2020
Ngày 01 tháng 02 năm 2019, tại Quyết định số 149/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ‘Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Đề án “tăng cường năng lực quản lý viễn thám” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2020.

     Để có sơ sở thực tiễntriển khai nhiệm vụ nêu trên, Cục Viễn thám quốc gia đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và năng lực ứng dụng viễn thám tại một số Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.

     Công tác khảo sát, đánh giá thực tiễn ứng dụng công nghệ viễn thám tại các địa phương là cơ sở phát lý cần thiết cho công tác quản lý và định hướng việc phát triển viễn thám trên phạm vi cả nước, đặc biệt trong công tác giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đại diện lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia - Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh trạo tặng dữ liệu ảnh viễn thám cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

 

Đại diện lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia - Phó Cục trưởng Trần Tuấn Ngọc trạo tặng dữ liệu ảnh viễn thám cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

 

Trong thời gian kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe Sở báo cáo về tình hình hoạt động viễn thám, triển khai công tác tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của địa phương; công tác quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám tại địa phương; các điều kiện đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về viễn thám tại địa phương. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế việc tổ chức triển khai, thực hiện và kết quả hoạt động về viễn thám của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hòa Bình.

Nguồn tin: Văn phòng - Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan