Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo tinh thần công văn số 5616/BTNMT-TĐKTTT ngày 08/10/2020
21/10/2020
Thực hiện Hướng dẫn số 151- HD/BTGTW ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường có chỉ đạo công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo tinh thần công văn số 5616/BTNMT-TĐKTTT ngày 08/10/2020
Tải file tại đây
Nguồn tin: Báo điện tử Đảng cộng sản Việt nam

Bản tin liên quan