Kiểm tra tình hình hoạt động viễn thám tại Sở TNMT tỉnh Điện Biên
01/04/2021
Từ ngày 23 tháng 3 năm 2021 đến ngày 27 tháng 3 năm 2021, Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia đã làm việc với Sở TN&MT tỉnh Điện Biên về tình hình hoạt động viễn thám tại địa phương.

Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh trao tặng ảnh viễn thám planet chụp trên địa bàn tỉnh Điện Biên và sơ đồ ảnh viễn thám spot 6,7 chụp năm 2020-2021 và ảnh VNREDSAT-1 chụp năm 2020-2021 cho Sở TNMT Điện Biên

Trong 04 ngày làm việc từ ngày 23 tháng 3 năm 2021 đến ngày 27 tháng 3 năm 2021, đoàn Kiểm tra đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về viễn thám của tỉnh Điện Biên tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Kết quả cho thấy Sở đã cơ bản chấp hành các quy định của nhà nước về viễn thám. Tuy nhiên việc phát triển lĩnh vực viễn thám trên địa bàn tỉnh cần được chú trọng hơn nữa để công tác quản lý nhà nước về viễn thám thực sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

Để đẩy mạnh quản lý hoạt động viễn thám tại địa bàn tỉnh, đoàn công tác đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng viễn thám vào các hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

- Tích cực thực hiện Quyết định 1255/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám đến năm 2030, tầm nhìn 2040 của tỉnh Điện Biên;

- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng được quy định tại Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám;

- Chủ động đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về viễn thám tại địa phương, phát huy vai trò quản lý nhà nước trong việc thẩm định các nhiệm vụ, dự án chuyên môn có liên quan đến viễn thám trên phạm vi tỉnh;

- Thực hiện chức năng thẩm định các nội dung liên quan đến viễn thám đối với các dự án, chương trình, đề án của địa phương;

- Sở cần nâng cao quản lý nhà nước về viễn thám, yêu cầu các đơn vị thuộc tỉnh giao nộp các sản phẩm viễn thám để quản lý và đưa vào cơ sở dữ liệu, cần nắm được các nhiệm vụ, dự án về viễn thám của các đơn vị trực thuộc tỉnh.

- Cục Viễn thám quốc gia sẵn sàng hỗ trợ về dữ liệu viễn thám và công nghệ phân tích ảnh viễn thám phục vụ các công tác quản lý nhà nước của Sở.

- Cần kiểm tra, thẩm định các nội dung về viễn thám của các đơn vị trực thuộc tỉnh.

- Cần tổng hợp nhu cầu dữ liệu và ứng dụng viễn thám trên địa bàn tỉnh, bao gồm ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất một số nhiệm vụ như kiêm kê đất nông lâm, giám sát kế hoạch sử dụng đất của địa phương; trong đó viễn thám đáp ứng được việc xác định được hiện trạng sử dụng đất và giám sát kế hoạch sử dụng đất, đối soát việc thực hiện quy hoạch, khai thác khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác và cũng đề nghị Cục Viễn thám quốc gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về viễn thám và các ứng dụng công nghệ viễn thám đến địa phương.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan