Đoàn công tác Cục Viễn thám quốc gia làm việc với Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa
22/04/2021
“Để triển khai thực hiện quản lý công tác viễn thám, UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở TN&MT là đầu mối quản lý hoạt động viễn thám chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ TN&MT. Đồng thời phối hợp thực hiện thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt về sự cần thiết, yêu cầu kỹ thuật của nội dung ứng dụng công nghệ viễn thám trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ của các sở, ban ngành; tham mưu đề xuất ban hành Quy chế quản lý khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu viễn thám;…” – Đây là thông tin được ông Trần Xuân Tây, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cho biết tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia diễn ra ngày 22/4.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Huỳnh Công Hưng, Trưởng phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám cho biết, Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa là một trong số ít Sở TN&MT trên cả nước vẫn giữ được Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám mà không sát nhập với phòng khác và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ tham mưu trong công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực viễn thám, đo đạc và bản đồ.

Về kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, theo ông Huỳnh Công Hưng, Sở TN&MT đã xây dựng Dự thảo, trình UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, UBND tỉnh đã đưa Kế hoạch thực hiện ứng dụng viễn thám trong Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo Dự thảo, mục đích của Kế hoạch nhằm thống nhất quản lý và ứng dụng hiệu quả hoạt động viễn thám trong ngành, lĩnh vực phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường năng lực quản lý nhà nước về viễn thám đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý, nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám; đẩy mạnh sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám, ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kế hoạch tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp nhằm: Đẩy mạnh quản lý nhà nước về viễn thám trên địa bàn tỉnh; tăng cường năng lực quản lý nhà nước về viễn thám trong đó tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về viễn thám.

Xây dựng, cập nhật, lưu trữ, công bố siêu dữ liệu viễn thám để đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng thuộc phạm vi quản lý; đẩy mạnh sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám trong đó tập trung ứng dụng công nghệ viễn thám trong điều tra, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đồng thời xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong lĩnh vực địa phương quản lý.

Toàn cảnh buổi làm việc

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh giao cho Sở TN&MT là đầu mối quản lý hoạt động viễn thám chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ TN&MT. Đồng thời phối hợp thực hiện thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt về sự cần thiết, yêu cầu kỹ thuật của nội dung ứng dụng công nghệ viễn thám trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ của các sở, ban ngành; tham mưu đề xuất ban hành Quy chế quản lý khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu viễn thám;…

Đối với công tác xây dựng nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Cục Viễn thám quốc gia, hàng năm, Sở TN&MT tỉnh đều có văn bản gửi các Sở, ngành, địa phương tổng hợp nhu cầu thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám để phục vụ khai thác thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong các lĩnh vực chuyên môn như: Điều tra cơ bản, quan tắc, giám sát tài nguyên môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh đã thông báo một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước và ứng dụng viễn thám mà Cục đang triển khai, một số yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý và ứng dụng viễn thám trong giám sát tài nguyên bảo vệ môi trường, ứng dụng viễn thám tại một số ngành, địa phương. Việc xây dựng, cập nhật, công bố siêu dữ liệu viễn thám để đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng thuộc phạm vi quản lý của địa phương; cung cấp bản sao dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước cho Bộ TN&MT.

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh trao tặng ảnh viễn thám spot 6,7 chụp năm 2020-2021 và ảnh VNREDSAT-1 chụp năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho ông Trần Xuân Tây, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa

Theo Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh, ngày 17/3/2021, Bộ TN&MT đã có Công văn gửi các Bộ, ngành địa phương thông tin về dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám SPOT 6/7 độ phân giải 1,5m và dữ liệu VNREDSat-1 độ phân giải 2,5m trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 thu được tại trạm thu ảnh viễn thám quốc gia do Cục Viễn thám quốc gia quản lý và vận hành. Vì vậy đề nghị Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổng hợp nhu cầu khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám tại địa phương gửi về Cục Viễn thám theo yêu cầu.

Bày tỏ sự cảm ơn tới Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia đã giới thiệu, chia sẻ những kiến thức quan trọng và bổ ích về việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như đề cập tới nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT, trong thời gian tới, Phó Giám đốc Trần Xuân Tây cũng đề nghị Cục Viễn thám quốc gia cung cấp phần mềm bản quyền để sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám và hỗ trợ cho các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ viễn thám tại địa phương đáp ứng mục đích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương trong thời gian tới.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan