Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia sơ kết 6 tháng đầu năm 2021
07/07/2021
Ngày 6/7, tại Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT - Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT - Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ TN&MT biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Đảng, học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường kiểm tra, giám sát Chi bộ tới từng Đảng viên. Cùng với đó, trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, cần quán triệt các quy định của Trung ương, Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để nâng cao vai trò và trách nhiệm trong thực hiện công việc. Đẩy mạnh công tác rà soát thể chế, cải cách hành chính; tiếp tục nghiên cứu để có các sáng tạo giải quyết các hạn chế, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, ông Chu Hải Tùng, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết: 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia đã nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng giúp quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám dần đi vào nề nếp. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh phát triển trên cả chiều sâu và chiều rộng. Công tác cải cách thủ tục hành chính nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ luật, kỷ cương luôn được chú trọng trong thực thi công vụ.

Hàng tháng, hàng quý Đảng ủy Cục tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ, kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tồn tại, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.... Cùng với đó, Đảng ủy Cục đã xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức công tác tuyên truyền sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các kế hoạch của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ TN&MT; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; triển khai các hoạt động tuyên truyền theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ TN&MT.

Đẩy mạnh, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về về tăng cường bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm dai trái, thù địch trong tình hình mới”. Quán triệt tới các Chi bộ và toàn thể đảng viên nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Cục Viễn thám quốc gia

 

Bên cạnh đó, thực hiện sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Bộ TN&MT, Đảng ủy Cục luôn quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Cục.

Đặc biệt, 6 tháng qua, công tác kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng được Đảng ủy Cục thực hiện thường xuyên và theo đúng kế hoạch của công tác kiểm tra giám sát đã được xây dựng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo triển khai đúng quy định; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, cùng xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh.

 

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

 

Về định hướng 6 tháng cuối năm 2021, Phó Cục trưởng Chu Hải Tùng cho biết, Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị đã được phê duyệt thuộc “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”; xây dựng và sớm trình Bộ Kế hoạch sửa đổi Nghị định về hoạt động viễn thám; tiếp tục rà soát và hệ thống hóa các VBQPPL đã có hiệu lực bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, các dự án đầu tư công đã được Bộ phê duyệt. Triển khai các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bộ Bộ TN&MT, Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia. Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW tới từng Chi bộ, tổ chức các Hội nghị chuyên đề về học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh...

 

 

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan