Tổng hợp nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám và tình hình thu nhận dữ liệu viễn thám
09/07/2021
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Viễn thám quốc gia đã gửi công văn tới 84 đơn vị thuộc các Bộ, ngành Trung ương và 63 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tổng hợp nhu cầu thu nhận dữ liệu viễn thám của các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương năm 2021.

Theo đó, Cục đã nhận được 9 văn bản trả lời của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường trên tổng số 84 văn bản được gửi đi, trong đó có 6 công văn trả lời có nhu cầu và 3 đơn vị chưa cần dữ liệu trong năm 2021. Đã có 3 cơ quan thuộc Bộ, ngành Trung ương trả lời có nhu cầu thu nhận dữ liệu viễn thám năm 2021. Có 6/63 các sở Tài nguyên & Môi trường trả lời, trong đó có 3 Sở có nhu cầu thu nhận dữ liệu viễn thám năm 2021.

Từ ngày 20/12/2020 đến ngày 19/05/2021, Cục Viễn thám Quốc gia đã xây dựng được 06 đơn hàng định kỳ, tổng số cảnh ảnh thu được là 1473 cảnh ảnh (tương đương với khoảng 736 cặp cảnh ảnh toàn sắc và đa phổ), trong đó số cảnh ảnh sạch (có độ che phủ mây nhỏ hơn hoặc bằng 10%) là 240 cảnh (tương đương với 120 cặp cảnh ảnh toàn sắc và đa phổ), chiếm tỉ lệ 16.3 % trên tổng số cảnh thu được và thu nhận được 52 ảnh SPOT 6/7.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia