Đà Nẵng đăng ký nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
09/07/2021
Ngày 30/6, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã có Công văn 2609/STNMT-CCQL gửi Cục Viễn thám quốc gia về việc đăng ký nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã nhận được Công văn số 1213/BTNMT-VTQG ngày 17/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia. Sau khi công bố thông tin về dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám SPOT 6/7 độ phân giải 1,5m và VNRED Sat-1 độ phân giải 2,5m trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 thu được tại trạm thu ảnh viễn thám quốc gia do Cục Viễn thám quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý và vận hành tới các Sở, ban ngành của Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng nhận được các nội dung đăng ký nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, nhu cầu ứng dụng ảnh viễn thám để xác định tính diện tích cây xanh đô thị theo Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (Kèm theo Công văn số 3906/SXD-HTKT ngày 04/6/2021 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và Đề cương nhiệm vụ ứng dụng viễn thám phục vụ công tác tính diện tích cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng).

Đồng thời đăng ký sử dụng dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám SPOT 6/7 độ phân giải 1,5m và VNREDSat- 1 độ phân giải 2,5m trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng nhằm phục vụ công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai và công tác quản lý rừng và đất quy hoạch phát triển rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cùng với đó là ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc giám sát môi trường như: Giám sát rác thải nhựa ven biển; giám sát ô nhiễm bụi trong môi trường không khí các khu vực đô thị hay giám sát phát thải khí cácbon…trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia