Góp ý xây dựng Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”
12/08/2021
Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 05 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Để hoàn thiện dự thảo Đề án nêu trên, đề nghị Các đơn vị nghiên cứu, góp ý kiến và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Viễn thám quốc gia) trước ngày 20 tháng 8 năm 2021 theo địa chỉ: Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 83 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (Chi tiết xin liên hệ: ông Trần Tuấn Đạt, Trưởng phòng Quản lý hoạt động viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia, điện thoại: 0983156866, email: ttdat@monre.gov.vn). Dự thảo Đề án và các tài liệu liên quan được đăng kèm theo.


Tải file tại đây
Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia