Họp đánh giá công nhận sáng kiến cấp Bộ và cấp Toàn quốc của các cá nhân thuộc ngành TN&MT
01/09/2021
Sáng 29/7, Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng - Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi làm việc về đánh giá công nhận sáng kiến cấp Bộ và cấp Toàn quốc của các cá nhân thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

Tính đến ngày 30/4/2020, Thường trực Hội đồng đã nhận được 169 hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến, trong đó có 5 sáng kiến cấp Toàn quốc; 164 sáng kiến cấp Bộ.

Thứ trưởng - Chủ tịch Hội đồng sáng kiến Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo về tình hình thẩm định hồ sơ, xét công nhận sáng kiến cấp Bộ và Toàn quốc, thay mặt Thường trực Hội đồng, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền Vũ Minh Sơn cho biết: Theo đánh giá của Thường trực hội đồng, các sáng kiến cơ bản đáp ứng được các tiêu chí đề ra theo Quyết định 218/QĐ-BTNMT ngày 22/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ. Đặc biệt có nhiều sáng kiến đã đưa các giải pháp mới, sáng tạo, thiết thực được áp dụng trong hoạt động về tài nguyên và môi trường, cũng như mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với toàn quốc. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số hồ sơ sáng kiến chất lượng chưa cao, nội dung không cụ thể …

Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền Vũ Minh Sơn báo cáo thẩm định hồ sơ

Sau khi xem xét, thẩm định Thường trực Hội đồng đã chọn ra 111 hồ sơ sáng kiến đề nghị công nhận đủ điều kiện tiêu chí, trong đó có 3 sáng kiến cấp toàn quốc (chiếm 60% hồ sơ đề nghị công nhận); 108 sáng kiến cấp Bộ (66 hồ sơ đề nghị).

Tại cuộc họp các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận sâu về các tiêu chí, phân tích, đánh giá tính mới, tính khoa học, tính thực tiễn, tính hiệu quả cũng như tính lan tỏa của các sáng kiến được đề xuất.

Thường trực Hội đồng đề xuất tiếp tục xem xét, công nhận sáng kiến cấp Bộ và Toàn quốc thêm một lần vào cuối năm 2020, kể cả đối với các hồ sơ đã đề nghị nhưng chưa được bổ sung, hoàn thiện để xem xét công nhận đợt này nếu đã hoàn thiện, bổ sung đạt các tiêu chí theo quy định.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng - Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, Hội đồng mong nhận được nhiều sáng kiến hơn nữa của các đơn vị trực thuộc nhằm góp phần nhân rộng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường cũng mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với đất nước.

Thứ trưởng đề nghị các thành viên Hội đồng xem xét, đánh giá các sáng kiến dựa trên các tiêu chí xét công nhận sáng kiến theo đúng Quyết định 218 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, bên cạnh những sáng kiến lớn mang tính toàn quốc, cần quan tâm đến những sáng kiến nhỏ của các cán bộ công chức người lao động, nhưng thiết thực với ngành và có sức lan tỏa lớn, chẳng hạn như về quy trình giải quyết thủ tục, văn bản...

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị các thành viên Hội đồng sớm chấm điểm các hồ sơ sáng kiến và gửi về Thường trực Hội đồng để sớm trình Bộ trưởng phê duyệt. Đồng thời, việc xét chọn hồ sơ sáng kiến phải đảm bảo đúng quy định, công tâm, khách quan, chất lượng.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia