Tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch thu nhận ảnh viễn thám năm 2017
21/10/2016
Căn cứ Quyết định 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia; thực hiện quy định tại khoản 13 Điều 2 của Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ

Để chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thu nhận, xử lý và khai thác hiệu quả dữ liệu ảnh viễn thám do vệ tinh VNREDSat-1 cung cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Cục Viễn thám quốc gia tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch thu nhận ảnh viễn thám năm 2017. Vì vậy, Cục Viễn thám quốc gia đề nghị Quý cơ quan lập kế hoạch về nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám của đơn vị năm 2017 theo mẫu hướng dẫn gửi kèm: Phụ lục: Mẫu biểu đề nghị cung cấp dữ liệu viễn thám.

Link download

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia