Danh mục thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám, sản phẩm viễn thám gồm những nội dung gì?
13/09/2021
Pháp luật nước ta có quy định:

+ Dữ liệu ảnh viễn thám là thông tin, hình ảnh đối tượng địa lý được thu nhận từ vệ tinh viễn thám.

+ Sản phẩm viễn thám bao gồm dữ liệu ảnh viễn thám, dữ liệu ảnh viễn thám thô, dữ liệu ảnh viễn thám thô đã được hiệu chỉnh bức xạ, hình học và các thông tin, dữ liệu chuyên đề được chiết xuất từ dữ liệu ảnh viễn thám.

Tại Điều 19 Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám do Thủ tướng Chính phủ ban hành có quy định về nội dung danh mục thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám, sản phẩm viễn thám gồm:

- Thông tin về hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám.

- Dữ liệu ảnh viễn thám.

- Siêu dữ liệu viễn thám.

- Thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám.

- Thông tin, dữ liệu quan trắc, giám sát bằng công nghệ viễn thám.

- Thông tin dự án, đề án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực viễn thám.

- Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về viễn thám.

- Văn bản quy phạm pháp luật về viễn thám.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về viễn thám.

- Thông tin, dữ liệu, sản phẩm khác theo quy định của dự án, đề án; thiết kế kỹ thuật - dự toán về viễn thám được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là nội dung giải đáp về nội dung danh mục thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám, sản phẩm viễn thám.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan