Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 07/02/2021 đến 07/03/2021
18/10/2021

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nguồn tin: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam