Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
13/08/2017
Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp, thực sự là “Đại hội trí tuệ - dân chủ - đoàn kết - sáng tạo”. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 29 đồng chí. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên Bộ vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.
Nguồn tin: MONRE