Các nội dung cơ bản trong Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
24/03/2022

     Bộ Tài nguyên đã ban hành Thông tư 13/2018/TT-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2018 ban hành quy định kỹ thuật “Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp”, trong đó có hướng dẫn và quy định đầy đủ về quy trình Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp. Tuy nhiên hiện nay chúng ta vẫn chưa xây dựng được Định mức kinh tế - kỹ thuật Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp. Việc thiếu định mức này gây ra nhiều khó khăn trong việc tính toán đơn giá cho các nội dung công việc phục vụ công tác Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp. Do đó, việc ban hành “Định mức kinh tế - kỹ thuật Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp” là vấn đề cấp thiết hiện nay. Định mức này sẽ là chuẩn kỹ thuật chung và thống nhất trong việc Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp của Bộ Tài Nguyên và Môi trường và các ban ngành. Bên cạnh đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp còn làm cơ sở để hoàn thiện lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước cũng như thanh quyết toán các công trình trong lĩnh vực viễn thám.

     Trong chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Viễn thám quốc gia được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp.

     Cục Viễn thám quốc gia đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 với những hoạt động cơ bản sau đây:

1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư với sự tham gia của các Vụ chức năng, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, một số chuyên gia về viễn thám;

2. Xây dựng dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình;

3. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo có sự tham gia của các tổ chức, chuyên gia có liên quan để tham vấn về các nội dung dự thảo Thông tư; Tổ chức họp Tổ soạn thảo thống nhất các nội dung tiếp thu, giải trình;

4. Đăng tải dự thảo Thông tư lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định

5. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

     Dự thảo Thông tư gồm các nội dung chính như sau:

- Phạm vi điều chỉnh: Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp. Đối với hai nội dung công việc Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm và Giao nộp và lưu trữ sản phẩm sẽ không xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật vì theo Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường có quy định chi phí quản lý chung đã bao gồm chi phí kiểm tra nghiệm thu cấp đơn vị thi công và bàn giao sản phẩm. Như vậy đối với nội dung kiểm tra nghiệm thu sản phẩm cấp chủ đầu tư sẽ đề xuất bổ sung vào Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm.

- Đối tượng áp dụng: (1) Định mức kinh tế - kỹ thuật (KT-KT) này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp; (2)  Định mức KT-KT được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện khi chưa có định mức tổng hợp.

- Căn cứ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật: (1) Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (2) Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên và môi trường; (3) Quyết định số 2234/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 – 2020; (4) Quyết định số 1267/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Định mức KT-KT thành phần:

(1) Định mức lao động công nghệ là hao phí thời gian của lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể): Thành phần định mức lao động công nghệ gồm: Nội dung công việc, Phân loại khó khăn, Định biên, Định mức: Thời gian lao động trực tiếp cần thiết hoàn thành một sản phẩm; đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm. Các mức lao động ngoại nghiệp, nếu công việc có lao động phục vụ (lao động phổ thông) thể hiện dưới dạng phân số, trong đó tử số là mức lao động kỹ thuật (tính theo công nhóm, công cá nhân); mẫu số là mức lao động phổ thông (tính theo công đơn).

(2) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị: quy định thời gian cần thiết người lao động trực tiếp sử dụng thiết bị Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp

(3) Định mức sử dụng dụng cụ lao động: quy định thời gian cần thiết người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ để kiểm tra, nghiệm thu chất lượng một sản phẩm viễn thám. Đơn vị tính là Ca/Đơn vị sản phẩm

(4) Định mức tiêu hao vật liệu: quy định số lượng vật liệu cần thiết sử dụng để kiểm tra, nghiệm thu chất lượng một sản phẩm viễn thám.

(5) Định mức tiêu hao năng lượng.

(6) Định mức tiêu hao nhiên liệu.

Trong công việc Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp không sử dụng đến nhiên liệu nên không xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu.

(7) Diện tích mảnh bản đồ chuyên đề quy định như bản đồ địa hình quốc gia trong hệ VN-2000 trong bảng dưới

- Trên cơ sở các quy định chung về tiêu ch bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp uẩn định mức nêu trên, dự thảo Thông tư quy định cụ thể, chi tiết các nội dung, hạng mục công việc, quy trình xử lý, nhân công, tiêu hao nguyên vật liệu để làm ra sản phẩm.

     Dự kiến Thông tư trình Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành vào tháng 10 năm 2022.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia