Hướng dẫn triển khai Kế hoạch hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
31/05/2022

Thực hiện văn bản số 27/HD-CĐB của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới. Công đoàn Cục Viễn thám quốc gia đã triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018).

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc chỉ đạo triển khai và cụ thể hóa các nội dung trọng tâm của Nghị quyết để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung các nhiệm vụ, giải pháp triển khai hiệu quả nội dung, tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan tới công tác dân số trong tình hình mới.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân số cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) góp phần thực hiện đúng các quan điểm chủ trương của Đảng về công tác Dân số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Vận động mỗi gia đình CNVCLĐ nên sinh đủ 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh, phấn đấu giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên; nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần duy trì ổn định, vững chắc mức sinh thay thế.

Về nhiệm vụ và giải pháp, Kế hoạch nhằm tăng cường sự chỉ đạo, hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn các cấp về công tác dân số; Tuyên truyền, vận động về công tác dân số; Tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách dân số và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.  Tham gia nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về công tác dân số. Đồng thời tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn và phối hợp với các cơ quan liên quan về công tác dân số.

Nguồn tin: Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan