Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
27/07/2022
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hội nghĩ diễn ta trong hai ngày, từ ngày 21 - 22/7/2022 và được kết nối với các điểm cầu trên toàn quốc. Tại Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham gia Hội nghị bao gồm các đồng chí Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên Khối Hành chính Cục. Hội nghị cũng được kết nối tới các điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc Cục.

Một số hình ảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5

          Mục đích của Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, bao gồm các chuyên đề: (1) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (2) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; (4) Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ngày làm việc thứ 02 (22/7/2022) tiếp tục với chuyên đề "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa quan trọngvà thiết thực. Với tinh thần, trách nhiệm cao và sự quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của  Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan