Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
02/08/2022
Ngày 27/7, tại Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh chủ trì Hội nghị.

Ông Chu Hải Tùng, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết: 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia đã nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng giúp quản lý Nhà nước về lĩnh vực viễn thám dần đi vào nền nếp. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh phát triển trên cả chiều sâu và chiều rộng. Công tác cải cách thủ tục hành chính nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ luật, kỷ cương luôn được chú trọng trong thực thi công vụ.

Việc học tập, nghiên cứu và thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quán triệt thực hiện nghiêm túc tạo chuyển biến rõ nét trong tư tưởng chính trị của toàn thể Đảng viên Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ có lập trường, tư tưởng vững vàng; kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đa số đảng viên đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể; gương mẫu về đạo đức lối sống, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức phấn đấu vươn lên; nêu cao ý thức tự giác, tính cộng đồng trách nhiệm của mỗi đảng viên trong xây dựng và bảo vệ Đảng.

Cùng với đó, hàng tháng, hàng quý Đảng ủy Cục tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ, kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tồn tại, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các Chi bộ, Đảng ủy Cục thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ; công tác đóng, nộp Đảng phí đúng quy định; công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng được đề cao. Công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt, đúng quy định, đúng trình tự, thủ tục, các vị trí được bổ nhiệm đáp ứng tốt yêu cầu của công việc.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và theo đúng kế hoạch của công tác kiểm tra giám sát đã được xây dựng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo triển khai đúng quy định; cán bộ,

đảng viên, công chức, viên chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, không có trường hợp nào vi phạm.

rs(2).jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Về định hướng các tháng cuối năm 2022, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc cho biết, Đảng ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Cục chỉ đạo các Chi bộ, đơn vị trong toàn Cục thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý Nhà nước, các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công, các nhiệm vụ quản lý điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính. Trọng tâm ưu tiên các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đôn đốc để bảo đảm các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch 2022 hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; hoàn thành các hạng mục dự án đầu tư công; triển khai các dự án hợp tác quốc tế với Ấn Độ và Italia; chỉ đạo thực hiện tốt các các nhiệm vụ sự nghiệp dịch vụ công về viễn thám được giao bảo đảm tiến độ và chất lượng đạt mục tiêu đề ra.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện dự thảo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục trình Bộ trưởng ban hành; Kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm năm 2022.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động về chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch, chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm và các kỹ năng xử lý công việc. Chỉ đạo thực hiện tốt các các nhiệm vụ sự nghiệp dịch vụ công về viễn thám được giao bảo đảm tiến độ và chất lượng đạt mục tiêu đề ra.

Đảng ủy đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động ứng dụng công nghệ viễn thám; đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về viễn thám; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động về chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch, chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm và các kỹ năng xử lý công việc. Từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ.

Đặc biệt, Đảng ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Làm tốt công tác phát triển đảng viên các chi bộ trong Đảng bộ Cục.

Đảng ủy đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vẫn đề “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành quy định của Đảng, đặc biệt là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Cùng với đó, Đảng ủy tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm vừa nâng cao được vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong Cục; phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Cục, xây dựng, phát triển bền vững Cục; tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia