Cục Viễn thám quốc gia với công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
05/12/2022
Thực hiện công tác tư pháp hàng năm, Cục Viễn thám quốc gia đã bám sát các nội dung Quyết định số 180/QĐ-BTNMT ngày 25/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Năm 2022, Cục Viễn thám quốc gia đã Trình ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2022 “Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám” và Trình ban hành thông tư số 13/2022/TT-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2022 "Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục về mặt nước biển tỷ lệ 1:500 000, 1:1 000 000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp".

Cục đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo các thông tư trong chương trình chuẩn bị và dự kiến đưa vào chương trình công tác năm 2023: (1) Thông tư Quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám (thuộc chương trình chuẩn bị): đã xây dựng xong các nội dung của dự thảo và đã tiếp thu sữa chữa ý kiến của các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương. Hiện đang xin ý kiến thẩm định Vụ Khoa học và Công nghệ; (2) Thông tư Quy định kỹ thuật giám sát tình hình khai thác khoáng sản bằng công nghệ viễn thám (thuộc chương trình chuẩn bị): đã xây dựng xong các nội dung của dự thảo và đã tiếp thu sữa chữa ý kiến của các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương. Hiện đang xin ý kiến thẩm định Vụ Khoa học và Công nghệ; (3) Thông tư Quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông ngoài biên giới (thuộc chương trình chuẩn bị): đã xây dựng xong các nội dung của dự thảo và đã tiếp thu sữa chữa ý kiến của các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương. Hiện đang xin ý kiến thẩm định Vụ Khoa học và Công nghệ;

Cục đang phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành 02 Tiêu chuẩn quốc gia: (1) TCVN “Viễn thám quang học đa phổ - Ảnh viễn thám độ phân giải cao và siêu cao – Phần 1: Sản phẩm ảnh viễn thám các mức 1A, 2A, 3A, 3B – Yêu cầu kỹ thuật”; (2) TCVN  “Viễn thám quang học đa phổ - Siêu dữ liệu viễn thám - Phần 1: Dạng ảnh thô, sản phẩm ảnh 2A, 3A - Yêu cầu kỹ thuật”

Phối hợp thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản văn bản quy phạm pháp luật

 Cục đã thực hiện công tác tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền 19 văn bản quy phạm pháp luật đóng góp ý kiến với các cơ quan chức năng về các nội dung có liên quan. Công tác phối hợp rà soát văn bản văn bản quy phạm pháp luật: Cục đã tiến hành rà soát 24 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Nghị định của Chính phủ: 01 văn bản; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 03 văn bản; Thông tư: 20 văn bản. Kết quả rà soát cho thấy hiện nay trong lĩnh vực viễn thám cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho dữ liệu quan sát Trái đất và sử dụng dữ liệu quan sát Trái đất (Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Tại Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2021, điểm k, khoản 2 mục IV) phù hợp với thực tiễn và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các vệ tinh quan sát Trái đất, các thiết bị bay không người lái, khinh khí cầu của các Bộ, ngành, địa phương.

Công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật

Công tác theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực viễn thám đã được Lãnh đạo Cục quan tâm, chỉ đạo bám sát theo kế hoạch năm 2022 của Bộ đã ban hành.  Cục đã lồng ghép nội dung kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực viễn thám tại địa phương vào chương trình kiểm tra tại 03 tỉnh thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Bộ, gồm các nội dung: Việc tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về viễn thám tại địa phương; Việc xây dựng và ban hành văn bản của địa phương để triển khai thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về viễn thám; Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản về viễn thám tại địa phương. Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật: văn bản ban hành kịp thời, đầy đủ, đúng tiến độ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và có tính khả thi. Công tác thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1:

Năm 2022, Cục Viễn thám quốc gia triển khai thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 ;

Các văn bản quy phạm pháp luật mà Cục Viễn thám quốc gia được giao chủ trì xây dựng đều thực hiện đúng tiến độ và theo hướng giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Cục không kiến nghị sửa đổi, cắt giảm các quy định pháp luật hay bổ sung quy định mới theo thẩm quyền về thủ tục hành chính. Năm 2022, Cục không có các phản ánh, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật.

Công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được xác định là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền. Do đó, thực hiện Chỉ thị số 32CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, để thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, Quyết định của Thủ tướng, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên môi trường các năm… Lãnh đạo Cục đã quan tâm chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thờicác văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm và triển khai tới các đơn vị, phòng ban trong Cục. Hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và ý thức chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường nói riêng; Đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường được xây dựng trong năm 2022

Cục tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản về tài nguyên và môi trường trong danh mục các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến tập huấn năm 2022 tại Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về hình thức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thám: Trong năm 2022, Cục đã hoàn thành 100% Kế hoạch đề ra, chủ yếu dưới hình thức tổ chức họp công bố và đăng trên website của Cục, phổ biến trong các cuộc họp giao ban của Cục và gửi email tới từng cán bộ, công chức, người lao động. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước được phổ biến đến các đơn vị bằng hình thức gửi qua hồ sơ công việc, email và tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các chương trình hội thảo, sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh.

Ngoài hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp do lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện, Cục đã chuyển tải các file dữ liệu Thông tư, Nghị định mới có liên quan, các file dữ liệu phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ ban hành; các nội quy, quy chế của cơ quan, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết... đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và đăng lên trang Website của Cục. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến văn bản qui phạm pháp luật theo chuyên đề riêng để thuộc chương trình lớp học Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về viễn thám do Cục Viễn thám quốc gia liên kết tổ chức với trường Bồi dưỡng cán bộ, công chức. Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến về các văn bản qui phạm pháp luật tới các địa phương trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra lĩnh vực viễn thám tại các tỉnh thuộc kế hoạch Thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ.

Về nhân lực triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Cục Viễn thám quốc gia có đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên trách, trong đó có các báo cáo viên pháp luật. Các cán bộ này đều có trình độ chuyên môn sâu về lĩnh vực viễn thám, tuy nhiên trình độ chuyên môn về pháp luật, các cán bộ đều phải tự học hỏi, tự nâng cao trình độ của mình bằng cách tham gia các lớp tập huấn do Bộ tổ chức cũng như tham gia vào các khóa học ngắn về pháp luật.

 Công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị, các địa phương được thực hiện thường xuyên thông qua các loại báo cáo từ các cấp quản lý. Hàng năm Cục đều xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực viễn thám tại các địa phương theo Kế hoạch kiểm tra của Bộ ban hành.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan