Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
07/12/2022
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 05-06/12/2022). Tại điểm cầu Cục Viễn thám quốc gia kết nối với điểm cầu của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, có sự tham dự của các Đảng ủy viên Đảng Ủy Cục Viễn thám quốc gia, các Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Cục và toàn thể Đảng viên Đảng Bộ Cục Viễn thám quốc gia.

Trong thời gian 2 ngày tham dự hội nghị, các Đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hình ảnh Cục Viễn thám quốc gia tham dự hội nghị trực tuyến

Đây là dịp để toàn thể Đảng viên Đảng Bộ Cục Viễn thám quốc gia nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan