Cục Viễn thám quốc gia tổng kết công tác Đảng năm 2022
30/12/2022
Ngày 29/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Nguyễn Thị Yến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, trong năm 2022, quán triệt, công tác chỉ đạo điều hành phải bám sát chương trình, kế hoạch của Bộ TN&MT, Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia đã nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đã ban hành được nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng giúp quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám dần đi vào nề nếp. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh phát triển trên cả chiều sâu và chiều rộng. Công tác cải cách thủ tục hành chính nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ luật, kỷ cương luôn được chú trọng trong thực thi công vụ.

z3997182044381_dfd2b1ba8997cbc4626480666f9bd96c(1).jpg

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Trần Tuấn Ngọc và Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Chu Hải Tùng chủ trì Hội nghị

Bên cạnh đó, thực hiện sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Bộ TN&MT, Đảng ủy Cục đã quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, nghiên cứu, triển khai các Nghị quyết của Đảng; các Nghị quyết lần thứ năm, thứ sáu Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII, Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh Vùng Tây nguyên, Vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ, duyên Hải Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết số 11, số 13; Hội nghị đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau khi được học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương, các đảng viên trong Đảng bộ viết bài thu hoạch đúng theo quy định và xây dựng kế hoạch hành động cá nhân theo đúng quy định. Đồng thời, Đảng ủy Cục ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

z3997178524057_f3288b36a2290bc130c4cdede2143202.jpg

Ông Trần Tuấn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia báo cáo tại Hội nghị

Việc học tập, nghiên cứu và thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5,6 khóa XIII, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quán triệt thực hiện nghiêm túc tạo chuyển biến rõ nét trong tư tưởng chính trị của toàn thể Đảng viên Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ có lập trường, tư tưởng vững vàng; kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại đa số đảng viên đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể; gương mẫu về đạo đức lối sống, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức phấn đấu vươn lên; nêu cao ý thức tự giác, tính cộng đồng trách nhiệm của mỗi đảng viên trong xây dựng và bảo vệ Đảng.

Các chi bộ, Đảng ủy Cục thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ; công tác đóng, nộp Đảng phí đúng quy định; công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng được đề cao. Công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt, đúng quy định, đúng trình tự, thủ tục, các vị trí được bổ nhiệm đáp ứng tốt yêu cầu của công việc.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và theo đúng kế hoạch của công tác kiểm tra giám sát đã được xây dựng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo triển khai đúng quy định; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, không có trường hợp nào vi phạm. Công tác phát triển đảng được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

z3997585535051_991b800c4485d31665966bf59edb248b.jpg

Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Về định hướng năm 2023, Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh cho biết, Đảng ủy Cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trong toàn Cục thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước, các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công, các nhiệm vụ quản lý điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính. Trọng tâm ưu tiên làm tốt công tác giám sát thường xuyên, giám sát nhanh bằng công nghệ viễn thám, giám sát các biến động khu vực biên giới quốc gia, các đảo xa bờ, các khu vực ô nhiễm, biến động nguồn nước, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, diễn biến bất thường do thiên tai; đưa ra được các báo cáo, dự báo, cảnh báo giúp các cơ quan quản lý nhà nước có chương trình, kế hoạch, quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ an ninh - quốc phòng.

Kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm năm 2023.

Đối với công tác Đảng, Đảng ủy Cục sẽ tiếp tục thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên trong đơn vị; nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức trách nhiệm của đảng viên trong việc gương mẫu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các quy định, quy chế của cơ quan; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của công chức, viên chức, người lao động nhằm kịp thời xử lý, giải quyết khi phát hiện những vấn đề phát sinh về tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngay từ cơ sở. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Các đảng viên trong Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; ...

z3997191304421_27ed1560000164a96f6cdbd17260fbd3.jpg

Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT Nguyễn Thị Yến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT Nguyễn Thị Yến biểu dương và đánh giá cao nhưng kết quả Đảng bộ Cục Viễn thám đã đạt được trong năm 2022. Đặc biệt là ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu để chung tay cùng Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Thị Yến đề nghị Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Đảng, học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường kiểm tra, giám sát Chi bộ tới từng Đảng viên. Cùng với đó, trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, cần quán triệt các quy định của Trung ương, Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để nâng cao vai trò và trách nhiệm trong thực hiện công việc. Đẩy mạnh công tác rà soát thể chế, cải cách hành chính; tiếp tục nghiên cứu để có các sáng tạo giải quyết các hạn chế, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, cần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm vừa nâng cao được vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong Cục.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ và xây dựng Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia, đồng chí Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh, Đảng ủy Cục cần triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại đơn vị theo chức năng nhiệm vụ mới bảo đảm chặt chẽ; quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu sâu sắp xếp phải tinh, gọn, mạnh và sau tổ chức, sắp xếp phải tốt hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn. Tiếp tục nâng cao chất lượng chính quy, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia ngày càng phát triển vững mạnh

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bản tin liên quan