Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023
06/03/2023
Ngày 06/3/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1332/BTNMT-VP yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.

     Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, được phát động từ ngày 13/11/2021. Thời gian tiếp nhận tác phẩm tham dự Giải đến ngày 31/8/2023 (tính theo dấu bưu điện). Lễ Tổng kết và trao Giải được tổ chức vào tháng 11/2023 tại Hà Nội. Cục Viễn thám quốc gia đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm chỉ đạo, phổ biến, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục tham dự Giải.

Thể lệ Giải được quy định tại văn bản số 5970/MTTW-BTC ngày 22/02/2023 của Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư. Trong đó:

1. Tác phẩm tham dự Giải cần đáp ứng các nôi dung sau:

a. Phổ biến, tuyên truyền kết quả tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

b. Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh, lên án các biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương và “lợi ích nhóm”, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

c. Phản ánh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cả khu vực ngoài Nhà nước; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

d. Phản ánh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

đ. Phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những thành tựu, kết quả, những cách làm có hiệu quả của các cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân,

e. Ghi nhận, biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực lãng phí; Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

g. Phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch.

h. Phát hiện, phản ảnh những chủ trương, chính sách và quy định hiện hành còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp, dễ phát sinh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

2. Yêu cầu đối với tác phẩm báo chí tham dự Giải

- Các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

- Các thể loại: Bài nghiên cứu, phản ảnh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, ký sự, bình luận, chuyên luận, sản phẩm báo chí đa phương tiện (không nhận các video clip trên báo điện tử).

- Tác phẩm được xét trao Giải phải đảm bảo tính chân thực, khách quan, chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao; có tác động tích cực phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đăng, phát triên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát của Ban Tổ chức Giải.

        Thể lệ Giải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận và trên Trang thông tin điện tử của Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam http://www.mattran.org.vn và Trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam: http://www.hoinhabaovietnam.vn; Báo Điện tử Đài Truyền hình Việt Nam: http://vtv.vn.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan