Hướng dẫn thực hiện quy định cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
26/06/2023
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia, có chức năng xây dựng, quản lý,cập nhật hệ thống lưu trữ, dữ liệu viễn thám, cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; cung cấp dữ liệu viễn thám và sản phẩm viễn thám cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về viễn thám theo quy định của pháp luật “Theo điều 19; điều 20, điều 21; điều 22 thông tư 09 số 09/2017/TT- BTNMT ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia; Quyết định số 76/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viên thám quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu vin thám quốc gia.

Trụ sở và Hệ thống lưu trữ, cung cấp, cập nhật dữ liệu viễn thám

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám xin trích dẫn quy trình về cập nhật cơ sở dữ liệu  viễn thám theo thông tư 09/2017/TT- BTNMT ngày 06 tháng 06 năm 2017

Điều 19. Cập nhật siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

1. Việc cập nhật nội dung của cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia dựa trên kết quả thống kê, đánh giá dữ liệu giao nộp mới từ các cơ quan, tổ chức về cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

2. Sau khi thu nhận được siêu dữ liệu viễn thám quốc gia, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải tiến hành cập nhật siêu dữ liệu chậm nhất 01 (một) tháng.

3. Việc cập nhật được thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Thông tư này.

Điều 20. Cập nhật dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

1. Sau khi thu nhận được dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải tiến hành cập nhật siêu dữ liệu chậm nhất 01 (một) tháng.

2. Việc cập nhật được thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17 và Điều 18 của Thông tư này.

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

2. Cục Viễn thám quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Thực hiện các hoạt động tiếp nhận các nguồn dữ liệu ảnh viễn thám, siêu dữ liệu viễn thám và tích hợp vào cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

b) Cập nhật nội dung cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

c) Định kỳ bảo trì, bảo hành và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

d) Thực hiện các giải pháp về an ninh, an toàn và bảo mật dữ liệu.

Điều 22. Trách nhiệm của Bộ, ngành và địa phương

Các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm giao nộp siêu dữ liệu viễn thám theo đúng nội dung và định dạng được quy định tại Thông tư này để tích hợp vào cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan