Xây dựng đơn giá thành lập bản đồ chuyên đề TT 37/2011/TT -BTNMT bằng tư liệu ảnh vệ tinh
27/06/2023
Thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám đã lập phương án giá về sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công theo phương thức đặt hàng đơn giá thành lập bản đồ chuyên đề TT 37/2011/TT -BTNMT bằng tư liệu ảnh vệ tinh. Việc xây dựng bộ đơn giá thực tế theo TT 37/2011/TT -BTNMT gặp rất nhiều khó khăn, trong đó khó khăn nhất là xây dựng được giá nguyên vật liệu và công cụ dung cụ đơn vị phải tự liên hệ, tìm hiểu lấy các báo giá theo thị trường để từ đó xây dựng đơn giá cho phù hợp với điều kiện sản xuất. Nhưng với nỗ lực và có sự đồng hành của các đơn vị bạn cùng sự phối hợp chỉ đạo của lãnh đạo cục và các đơn vị khác họp, cùng bàn bạc thống nhất đưa ra những vật liệu, công cụ không còn phù hợp với sản xuất thực tiễn nữa để từ đó trung tâm có định hướng xây dựng phương án giá phù hợp với điều kiện sản xuất của đơn vị mình.

Trụ sở Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám

Chi tiết phương án giá đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, ban hành theo thẩm quyền

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan