Hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024
17/07/2023
Ngày 12/7/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 5462/BTNMT-VP đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024.

1. Nội dung tác phẩm báo chí tham dự

- Các tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Các tác phẩm có nội dung bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các sự kiện lớn của đất nước, các địa phương; tuyên truyền sâu rộng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện 05 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trân Dân tộc Thống nhất Việt nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hằng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

- Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”…

- Tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo các đối tượng chính sách; kết quả vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”. Tuyên truyền vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 đến 17/11) và Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” và “Tết vì người nghèo” hằng năm. Tuyên truyền các hoạt động cứu trợ khi có tình huống thiên tai, sự cố nghiêm trọng.

- Tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nhất là trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; về quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

2. Yêu cầu

- Các loại hình báo chí tham dự gồm: báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và ảnh báo chí.

- Các thể loại: bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm.

- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.

3. Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm dự giải

- Thời gian: từ ngày 21/6/2023 đến hết ngày 31/7/2024.

- Địa chỉ: Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

4. Thể lệ Giải báo chí

 Thể lệ này được thông báo rỗng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các báo, tạp chí và Trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam: http://www.hoinhabaovietnam.vn; Trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: http://ww.mattran.org.vn.

Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan