Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên và Môi trường năm 2022
05/04/2023
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30/01/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 124/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/01/2023.

Văn bản này công bố 27 Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022.

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I

Lĩnh vực môi trường

1

Luật

55/2014/QH13 ngày 23/6/2014

Luật Bảo vệ môi trường

Bị hết hiệu lực bởi Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội

01/01/2022

2

Quyết định

16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015

Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Bị bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 167 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

10/01/2022

3

Nghị định

03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015

Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

Bị bãi bỏ bởi khoản 5 Điều 167 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

10/01/2022

4

Nghị định

18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Bị bãi bỏ bởi khoản 6 Điều 167 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

10/01/2022

5

Nghị định

19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Bị bãi bỏ bởi khoản 7 Điều 167 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

10/01/2022

6

Nghị định

38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015

Về quản lý chất thải và phế liệu

Bị bãi bỏ bởi khoản 8 Điều 167 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

10/01/2022

7

Nghị định

127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014

Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Bị bãi bỏ bởi khoản 9 Điều 167 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

10/01/2022

8

Nghị định

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Bị bãi bỏ bởi khoản 10 Điều 167 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

10/01/2022

9

Nghị định

54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021

Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Bị bãi bỏ bởi khoản 11 Điều 167 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

10/01/2022

10

Nghị định

155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Bị hết hiệu lực bởi khoản 2 Điều 77 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP

25/8/2022

11

Nghị định

55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

Bị hết hiệu lực bởi khoản 2 Điều 77 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP

25/8/2022

12

Thông tư

19/2015/TT-BTNMTngày 23/4/2015

Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận

Bị hết hiệu lực bởi điểm a khoản 2 Điều 84 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

10/01/2022

13

Thông tư

22/2015/TT-BTNMTngày 28/5/2015

Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển

Bị hết hiệu lực bởi điểm b khoản 2 Điều 84 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

10/01/2022

14

Thông tư

35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015

Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao

Bị hết hiệu lực bởi điểm c khoản 2 Điều 84 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

10/01/2022

15

Thông tư

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015

Về quản lý chất thải nguy hại

Bị hết hiệu lực bởi điểm d khoản 2 Điều 84 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

10/01/2022

16

Thông tư

38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015

Về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

Bị hết hiệu lực bởi điểm đ khoản 2 Điều 84 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

10/01/2022

17

Thông tư

43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015

Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

Bị hết hiệu lực bởi điểm e khoản 2 Điều 84 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

10/01/2022

18

Thông tư

19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016

Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Bị hết hiệu lực bởi điểm g khoản 2 Điều 84 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

10/01/2022

19

Thông tư

31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016

Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Bị hết hiệu lực bởi điểm h khoản 2 Điều 84 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

10/01/2022

20

Thông tư

34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017

Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;

Bị hết hiệu lực bởi điểm i khoản 2 Điều 84 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

10/01/2022

21

Thông tư

25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Bị hết hiệu lực bởi điểm k khoản 2 Điều 84 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

10/01/2022

II

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ

22

Quyết định

178/1998/QĐ-ĐC ngày 31/3/1998

Về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 và 1:100.000

Bị hết hiệu lực bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT

30/12/2022

23

Thông tư

20/2014/TT-BTNMT ngày 24/4/2014

Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000

Bị hết hiệu lực bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT

30/12/2022

III

Lĩnh vực khí tượng thủy văn

24

Thông tư

06/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016

Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Bị thay thế bởi khoản 2 Điều 21 Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT

19/8/2022

25

Thông tư

44/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017

Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím.

Bị thay thế bởi khoản 2 Điều 12 Thông tư số 15/2022/TT-BTNMT

12/12/2022

IV

Lĩnh vực chung

26

Nghị định

36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bị thay thế bởi khoản 2 Điều 4 Nghị định số 68/2022/NĐ-CP

01/11/2022

27

Thông tư

18/2018/TT[1]BTNMT ngày 31/10/2018

Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vịsự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Bị thay thế bởi khoản 2 Điều 15 Thông tư số 09/2022/TT-BTNMT

20/9/2022

Văn bản này công bố 15 Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022.

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I

Lĩnh vực đất đai

1

Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính

91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đa

Điểm c khoản 2, điểm k khoản 3, khoản 5 Điều 4; khoản 4 Điều 38 và khoản 6 Điều 39

Bị bãi bỏ bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

06/01/2022

II

Lĩnh vực tài nguyên nước

2

Nghị định

201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Điểm d khoản 1 Điều 2; điểm b khoản 1 Điều 3; khoản 3 Điều 16; khoản 2 Điều 19; khoản 3 Điều 20; điểm d khoản 1 Điều 21; khoản 3 Điều 23; điểm g và điểm h khoản 1 Điều 28; Điều 33

Bị bãi bỏ bởi điểm e khoản 1 Điều 167 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

01/01/2022

Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại Điều 35 và Điều 36

Bị bãi bỏ bởi điểm g khoản 1 Điều 167 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

01/01/2022

3

Nghị định

23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

Khoản 5 Điều 33

Bị bãi bỏ bởi điểm b khoản 3 Điều 167 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

01/01/2022

III

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ

4

Nghị định

27/2019/NĐ-CP ngày 13 /3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Khoản 5 Điều 33

Bị bãi bỏ bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

 

5

Nghị định

18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Khoản 4 Điều 7

Bị bãi bỏ bởi khoản 6 Điều 4 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

06/01/2022

Khoản 3 Điều 8

Bị bãi bỏ bởi khoản 7 Điều 4 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

6

Quyết định

179/1998/QĐ-ĐC ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính về việc ban hành quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000

Khoản 1.1, khoản 1.2, khoản 1.4, khoản 1.10 Mục 1 Quy định chung; Mục 2 Cơ sở toán học và độ chính xác của bản đồ; Mục 3 Nội dung bản đồ

Bị hết hiệu lực bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

30/12/2022

7

Quyết định

15/2005/QĐ-BTNMT ngày 13/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 và 1:50.000 bằng công nghệ ảnh số

Khoản 1.4 Mục 1 Quy định chung; Mục 2 Cơ sở toán học và độ chính xác của bản đồ địa hình; Mục 3 Nội dung bản đồ

Bị hết hiệu lực bởi khoản 4 Điều 2 Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

8

Quyết định

03/2007/QĐ-BTNMT ngày 12/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000

Điều 2, Điều 5 Chương I; nội dung Chương II, Chương III, Chương V

Bị hết hiệu lực bởi khoản 5 Điều 2 Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

9

Thông tư

34/2011/TT-BTNMT ngày 11/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100.000 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp

Điều 2, Điều 5 Chương I; nội dung Chương II, Chương III, Chương V

Bị hết hiệu lực bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

IV

Lĩnh vực biến đổi khí hậu

10

Thông tư

08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia

Điều 5

Bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 20 Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

07/01/2022

V

Lĩnh vực môi trường

11

Nghị định

82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 16

Bị bãi bỏ bởi điểm b khoản 12 Điều 167 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

10/01/2022

12

Nghị định

80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải

Điều 4, Điều 24 và khoản 3 Điều 45

Bị bãi bỏ bởi khoản 13 Điều 167 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

10/01/2022

13

Thông tư

42/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hết hiệu lực thi hành

Mục 2.2.1 của QCVN 36:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển

Bị hết hiệu lực bởi khoản 3 Điều 84 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

10/01/2022

VI

Lĩnh vực khí tượng thủy văn

14

Thông tư

40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường.

Khoản 1 Điều 5

Bị bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 21 Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

19/8/2022

VII

Lĩnh vực chung

15

Nghị định

36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Điều 20, Điều 21

Bị bãi bỏ bởi khoản 7 và khoản 8 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ[1]CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

06/01/2022

Khoản 1 Điều 41

Bị bãi bỏ bởi điểm a khoản 18 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

Khoản 2 Điều 44

Bị bãi bỏ bởi điểm a khoản 20 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

Khoản 4 Điều 46

Bị bãi bỏ bởi điểm b khoản 21 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

Khoản 4 Điều 52

Bị bãi bỏ bởi khoản 26 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

Khoản 2 Điều 70

Bị bãi bỏ bởi khoản 36 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia