Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023
13/04/2023
Ngày 10/4/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 2390/BTNMT-VP yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, tập trung chủ đề công tác xây dựng Đảng, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; gắn liền các mặt công tác như chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng… Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tạo nguồn lực cổ vũ thực hiện hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và mục tiêu về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chuyển đổi năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023, Cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý hưởng ứng, tham gia Giải.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan