Các nội dung trong Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám
19/04/2023
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó viễn thám được quy định là một lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04tháng 01năm 2019 của Chính phủ quy định về hoạt động viễn thám có quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của lĩnh vực viễn thám; Theo Quyết định số 886/QĐ-BTNMT ngày 07/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế Kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, với mỗi một chuyên ngành, lĩnh vực đều phải xây dựng được nhiệm vụ kiểm tra, nghiệm thu các sản phẩm theo chuyên ngành, lĩnh vực để phục vụ công tác nghiệm thu, quyết toán các Đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn ở trong và ngoài Bộ. Tuy nhiên hiện nay lĩnh vực viễn thám chưa xây dựng được quy trình cũng như chưa ban hành được định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm viễn thám. Việc thiếu quy định này gây ra nhiều khó khăn trong việc kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm viễn thám ở trong và ngoài Bộ cũng như gặp khó khăn trong việc tính toán đơn giá cho các hạng mục kiểm tra nghiệm thu. Do đó, việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm viễn thám là vấn đề cấp thiết hiện nay. Định mức này sẽ là chuẩn kỹ thuật chung và thống nhất trong các Bộ, Ban, Ngành trong việc kiểm tra nghiệm thu sản phẩm viễn thám. Bên cạnh đó, sau khi ban hành Thông tư còn làm cơ sở để hoàn thiện lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước cũng như thanh quyết toán các công trình bằng các đơn giá.

 Trong chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Viễn thám quốc gia được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng “Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám. Cục Viễn thám quốc gia đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám. Thông tư gồm các nội dung chính sau:

- Phạm vi điều chỉnh: Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với sản phẩm viễn thám sau: Ảnh viễn thám 1A; Ảnh viễn thám 2A; Ảnh viễn thám 3A; Ảnh viễn thám 3B; Đo khống chế ảnh viễn thám; Thành lập Bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000; 1:10.000; 1:500.000; 1:1.000.000; Công bố Siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

- Đối tượng áp dụng: Định mức này phục vụ cho công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám đối với cấp chủ đầu tư là các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước.

- Cơ sở xây dựng định mức: (1) Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức ngành tài nguyên và môi trường; (2) Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng; (3) Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; (3) Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám; (3) Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000; 1:10.000; 1:500.000; 1:1.000.000; (4) Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường; (5) Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1; (6) Thông tư số 07/2019/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo khống chế ảnh viễn thám; (7) Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000; (8) Thông tư số 09/2019/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; (9) Thông tư số 12/2019/TT-BTNMT ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám; (10) Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia; (11) Quyết định số 886/QĐ-BTNMT ngày 07/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế Kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; (12) Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng phổ biến trong các hoạt động viễn thám; (13) Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ lao động (dụng cụ, thiết bị, máy móc) và bảo hộ lao động cho người sản xuất; (14) Tổ chức sản xuất, trình độ lao động công nghệ của người lao động trong lĩnh vực viễn thám.

- Định mức kinh tế - kỹ thuật: gồm 7 chương

Chương 1. ẢNH VIỄN THÁM 1A

Ảnh đa phổ độ phân giải 10m

Ảnh toàn sắc độ phân giải 2,5m

Chương 2. ẢNH VIỄN THÁM 2A

Ảnh đa phổ độ phân giải 10m     

Ảnh toàn sắc độ phân giải 2,5m  

Ảnh tổng hợp độ phân giải 2,5m 

Toàn sắc độ phân giải 10m; Đa phổ độ phân giải 20m        

Chương 3. ẢNH VIỄN THÁM 3A       

Ảnh đa phổ độ phân giải 10m     

Ảnh toàn sắc độ phân giải 2,5m  

Ảnh tổng hợp độ phân giải 2,5m

Chương 4. ẢNH VIỄN THÁM 3B       

Tỷ lệ 1:10.000        

Tỷ lệ 1:25.000        

Tỷ lệ 1:50.000        

Tỷ lệ 1:100.000      

Tỷ lệ 1:250.000      

Chương 5. ĐO KHỐNG CHẾ ẢNH VIỄN THÁM  

Sơ đồ thiết kế đồ hình bố trí điểm khống chế ảnh viễn thám         

Đo và xử lý số liệu đo điểm khống chế ảnh viễn thám bằng công nghệ GNSS

Đo và xử lý số liệu đo điểm khống chế ảnh viễn thám sử dụng máy toàn đạc điện tử hoặc máy kinh vĩ điện tử     

Xác định điểm khống chế, điểm kiểm tra ở ngoại nghiệp   

Chương 6. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ BẰNG ẢNH VIỄN THÁM TỶ LỆ 1:5.000; 1:10.000; 1:500.000; 1:1.000.000        

Thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000

Thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:10.000

Thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:500.000

Thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:1.000.000

Chương 7. CÔNG BỐ SIÊU DỮ LIỆU VIỄN THÁM QUỐC GIA         

Giao nộp siêu dữ liệu viễn thám  

Tổng hợp, cập nhật, biên tập, xử lý siêu dữ liệu viễn thám quốc gia         

Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên      

Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hằng năm

Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT vào ngày 30/10/2020. 

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan