Công chức, viên chức, người lao động Cục Viễn thám quốc gia tích cực thi đua lập thành tích chào mừng đại hội V nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiến tới đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
06/08/2023

.

Bản tin liên quan