Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ
14/08/2023
Cục Viễn thám quốc gia triển khai thực hiện văn bản số 6483/BTNMT-PC ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phổ biến Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

1. Mục đích: Quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ của Ban cán sự đảng Chính phủ được giao tại Chỉ thị số 14-CT/TW nhằm phát huy hơn nữa vai trò các cấp hội, hội viên Hội Luật gia trong tình hình mới.

          2. Yêu cầu

          a) Cụ thể hóa chủ trương, nhiệm vụ của Ban cán sự đảng Chính phủ tại Chỉ thị số 14-CT/TW; các nhiệm vụ, công việc đề ra phải thiết thực, hiệu quả và khả thi.

          b) Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và thời gian thực hiện; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện.

          c) Bảo đảm đầy đủ nguồn lực để thực hiện Kế hoạch.

          2. Nhiệm vụ, giải pháp

          2.1. Tập trung tuyên truyên, quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò của Hội Luật gia Việt Nam.

          2.2. Hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

          2.3. Thu hút, phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương.

          2.4. Nghiên cứu chuyển giao thực hiện cung cấp dịch vụ công phù hợp với khả năng của các cấp Hội Luật gia Việt Nam theo cơ chế giao việc, khoán kinh phí theo quy định của pháp luật.

          2.5. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan