Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
30/08/2023
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm).

Trong những năm qua, tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì phát động hưởng ứng đã được các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương hưởng ứng và tạo được sức lan tỏa và sự chuyển biến quan trọng tới toàn thể cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, điển hình như các phong trào: Ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, làm sạch biển, nhân rộng các mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, triển khai tuyên truyền đưa ra các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vào cuộc sống dân sinh…

Thực hiện công văn số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”, Cục Viễn thám quốc gia đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo tinh thần công văn nêu trên căn cứ điều kiện thực tế của mỗi đơn vị để hưởng ứng và tạo giá trị lan tỏa cao, cụ thể:

          1. Tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông… trong đó tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

          2. Đẩy mạnh, lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.

          4. Thực hiện các chương trình truyền thông theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng.

          5. Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

          Khẩu hiệu tuyên truyền:

          - Trồng thêm cây xanh là góp phần bảo vệ môi trường.

          - Hãy giữ gìn vệ sinh chung – Nói không với xả rác bừa bãi.

          - Từ chối sử dụng túi nilon khó phân hủy là hành động thiết thực bảo vệ môi trường.

          Thông tin, tài liệu truyền thông của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://www.monrenews.gov.vn/.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan