Nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014
Mã Đề tài: 2014

Giới thiệu tóm tắt:

Nội dung Nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014
* Danh mục:
1. Nhiệm vụ KHCN cấp NN:
Đề tài theo Nghị định thư: Tăng cường năng lực giám sát tài nguyên nước bằng công nghệ Viễn thám và GIS cho nước bạn Lào.

2. Đề tài NCKH cấp Bộ:
Đề tài 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch mạng lưới trạm thu ảnh viễn thám.
Đề tài 2Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ giám sát đất trồng lúa.

3. Đề tài NCKH cấp cơ sở:
Đề tài 1: Nghiên cứu việc tối ưu hóa đặt chụp và xử lý tăng cường chất lượng ảnh vệ tinh VNREDSAT-1 trên lãnh thổ Việt Nam .
Đề tài 2: Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý chất lượng các loại ảnh viễn thám đang được sử  dụng phổ biến hiện nay.
Đề tài 3: Nghiên cứu cơ sỏ khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật về vận hành trạm thu ảnh viễn thám.
Đề tài 4Nghiên cứu khả năng ứng dụng của vệ tinh OceanSat và ResourceSat trong giám sát tài nguyên và môi trường ở Việt Nam.

*Tóm tắt từng nhiệm vụ:
1. Nhiệm vụ KHCN cấp NN:

Đề tài theo Nghị định thư: Tăng cường năng lực giám sát tài nguyên nước bằng công nghệ Viễn thám và GIS cho nước bạn Lào.
Thời gian thực hiện từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015.
Chủ nhiệm nhiệm vụ:  ThS. Trần Tuấn Ngọc
Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Cục Viễn thám Quốc gia
Mục tiêu:
- Tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong quản lý, giám sát tài nguyên môi trường cho phía đối tác Lào.
- Xác định dòng chảy bề mặt sử dụng công nghệ viễn thám và mô hình hóa không gian.
Nội dung:
- Nội dung nghiên cứu trong nước:
+ Tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong giám sát tài nguyên và môi trường cho nước bạn Lào;
+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám xác định dòng chảy bề mặt thông qua lớp phủ mặt đất (trên địa bàn 04 tỉnh Vientiane, Xaignabouli, louanphabang.
- Nội dung và kế hoạch hợp tác với đối tác nước ngoài:
+ Phối hợp với đối tác Lào trong việc nghiên cứu hiện trạng ứng dụng viễn thám trong giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Lào.
+ Phối hợp với đối tác Lào trong đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Lào;
+ Xây dựng phòng thí nghiệm xử lý dữ liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS).
+  Phối hợp trong khảo sát thực địa tình hình khai thác sử dụng nước tại Lào.
+ Phối hợp với đối tác Lào trong ứng dụng công nghệ viễn thám xác định dòng chảy bề mặt thông qua lớp phủ mặt đất.
Kết quả đạt được, địa chỉ đã hoặc dự kiến áp dụng:
- Báo cáo tiềm năng hợp tác Lào – Việt Nam trong giám sát tài nguyên và môi trường  sử dụng dữ liệu viễn thám;
- Quy trình công nghệ giám sát xác định dòng chảy bề mặt thông qua lớp phủ mặt đất;
- Bản đồ lớp phủ bề mặt (ở tỷ lệ 100.000);
- Bản đồ giải đoán các đối tượng khai thác sử dụng nước tại khu vực nghiên cứu (100.000);
- Mô hình dòng chảy bề mặt;
- Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ hợp tác quốc tế;
- Tài liệu đào tạo về viễn thám và GIS;
- 02 Bài báo;
- Phòng thí nghiệm xử lý dữ liệu viễn thám và GIS.

2. Đề tài NCKH cấp Bộ:

Đề tài 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch mạng lưới trạm thu ảnh viễn thám.
Thời gian thực hiện từ 01/2014 đến 8/2015.
Chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Minh Sơn
Mục tiêu:
- Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng quy hoạch mạng lưới trạm thu ảnh viễn thám đến năm 2020, tầm nhìn 2030;
 - Giảm thiểu ảnh hưởng nhiễu sóng viễn thông đến hoạt động các trạm thu viễn thám.
Nội dung:
 Nghiên cứu tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phục vụ cho việc quy hoạch mạng lưới trạm thu ảnh viễn thám.
 Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu ứng dụng, phát triển công nghệ viễn thám ở Việt Nam:
+ Khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ viễn thám ở nước ta;
+  Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu ứng dụng viễn thám trong một số lĩnh vực như: giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, nghiên cứu khí tượng, nghiên cứu thủy văn, nghiên cứu biển, đo đạc bản đồ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh – quốc phòng.
 Khảo sát hiện trạng trạm 6663 thu ảnh viễn thám hiện nay và các trạm thu ảnh viễn thám sẽ được xây dựng từ nay đến 2020:
+  Khái quát về trạm thu ảnh vệ tinh;
+  Các thành phần cơ bản của trạm thu ảnh vệ tinh;
+  Các trạm thu ảnh vệ tinh ở Việt nam: trạm thu ảnh khí tượng, trạm thu ảnh MODIS, trạm thu ảnh thuộc - - Dự án giám sát tài nguyên và môi trường, trạm thu ảnh vệ tinh thuộc Chương trình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020.
 Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật đối với vị trí lắp đặt trạm thu ảnh viễn thám
 Khảo sát xu hướng công nghệ viễn thám từ nay đến 2020.
+  Xu thế phát triển vệ tinh viễn thám thế hệ mới;
+  Xu thế phát triển vệ tinh viễn thám nhỏ;
 Đề xuất tiêu chí phục vụ quy hoạch mạng lưới trạm thu ảnh viễn thám cho Việt Nam định hướng đến năm 2030.
+  Các tiêu chí kỹ thuật phục vụ quy hoạch mạng lưới trạm thu ảnh viễn thám cho Việt Nam;
+  Tiêu chí về khả năng nâng cấp các trạm thu ảnh vệ tinh hiện có cho mục đích thu nhận dữ liệu đa vệ tinh;
+  Tiêu chí về phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới trạm thu ảnh viễn thám đến năm 2030;
+ Tiêu chí về chính sách hỗ trợ phát triển mạng lưới trạm thu ảnh vệ tinh.
Kết quả đạt được, địa chỉ đã hoặc dự kiến áp dụng:
- Báo cáo nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám ở Việt Nam.
- Báo cáo cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch mạng lưới trạm thu ảnh viễn thám cho Việt Nam định hướng đến năm 2030.
- Báo cáo tổng kết đề tài
- Bài báo.

Đề tài 2Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ giám sát đất trồng lúa.
Thời gian thực hiện từ 01/2014 đến 8/2015
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hà Giang
Mục tiêu:
- Đề xuất quy trình công nghệ giám sát đất trồng lúa bằng công nghệ viễn thám.
- Hướng dẫn báo cáo thực trạng biến động đất trồng lúa cho Cơ quan thẩm quyền.
Nội dung:
- Đánh giá đất trồng lúa và tình hình gieo trồng lúa hiện nay.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát trồng lúa.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS phục vụ giám sát đất trồng lúa.
- Nghiên cứu phương pháp phân loại ảnh tự động và giải đoán thông tin ảnh viễn thám cho giám sát đất trồng lúa.
- Đề xuất quy trình giám sát đất trồng lúa bằng công nghệ viễn thám.
- Xây dựng quy chế phối hợp và quy trình thẩm định của địa phương để thống nhất những diện tích biến động .
- Thực nghiệm và đánh giá kết quả.
- Hoàn thiện quy trình công nghệ giám sát đất trồng lúa bằng công nghệ viễn thám.
Kết quả đạt được, địa chỉ đã hoặc dự kiến áp dụng:
 Quy trình công nghệ giám sát đất trồng lúa bằng công ngệ viễn thám của 3 khu vực: Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, miền núi.
 Kết quả giám sát đất trồng lúa trong một năm.
 Báo cáo tính khả thi và độ chính xác của công nghệ.
 Báo cáo tổng kết dề tài.
 Bài báo.

3. Đề tài NCKH cấp cơ sở:

Đề tài 1: Nghiên cứu việc tối ưu hóa đặt chụp và xử lý tăng cường chất lượng ảnh vệ tinh VNREDSAT-1 trên lãnh thổ Việt Nam .
Thời gian thực hiện từ 7/2014 đến 12/2014.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Chu Hải Tùng
Mục tiêu:
- Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để đưa ra quy trình kỹ thuật đặt chụp ảnh VNREDSat-1 một cách tối ưu.
- Phục vụ xây dựng thông tư “Quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám”
- Đưa ra một số giải pháp kỹ thuật xử lý, tăng cường chất lượng ảnh VNREDSat-1.
Nội dung:
- Khảo sát đặc điểm kỹ thuật và năng lực cung cấp ảnh viễn thám trên phạm vi lãnh thổ Việt nam của vệ tinh VNREDSat-1.
- Nghiên cứu khảo sát phương pháp xây dựng kế hoạch và đặt chụp ảnh của một số nhà cung cấp ảnh vệ tinh tiêu biểu (SPOT, Landsat, …).
- Nghiên cứu xác định các thông số, yêu cầu kỹ thuật, chế độ chụp của ảnh VNREDSat-1 phù hợp cho một số ứng dụng cơ bản.
- Nghiên cứu đề xuất phương thức giao tiếp, trao đổi một cách hiệu quả giữa khách hàng và nơi tiếp nhận yêu cầu của Cục Viễn thám, Cục Viễn thám  với nhà cung cấp dữ liệu vệ tinh VNREdSat-1 (Viện Hàn lâm Khoa học Việt nam-VAST),
- Nghiên cứu xác định trình tự, thủ tục, xây dựng các biểu mẫu đặt chụp ảnh VNREDSat-1;
- Nghiên cứu khảo sát đặc điểm thời tiết và khả năng cập nhật thông tin thời tiết của các vùng, khu vực trên lãnh thổ Việt Nam phục vụ cho công tác đặt chụp ảnh VNREDSat-1.
- Tổng hợp, phân tich nhu cầu đặt chụp ảnh của các Bộ, nghành, địa phương trên cả nước, xác định mức độ ưu tiên đối với các loại đơn hàng. Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổng thể về chụp và thu nhận ảnh VNREDSat-1 bao gồm cả dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.
- Nghiên cứu xây dựng phương pháp tối ưu hóa đặt chụp ảnh trên cơ sở cân đối các yêu cầu về tính khả thi, sự phù hợp với nhu cầu ứng dụng, năng lực của vệ tinh VNREDSat-1, trạm thu ảnh vệ tinh, thời điểm chụp ảnh, điều kiện thời tiết, mức độ ưu tiên của đơn hàng.
- Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa và nắn chỉnh hình học ảnh VNREDSat-1Nghiên cứu phương pháp xử lý dàn màu phổ phục vụ chắp ghép ảnh
-  Nghiên cứu các thuật toán, chuyển đổi trên các kênh ảnh VNREDSat-1 để làm nổi bật các yếu tố trên bề mặt trái đất.
Kết quả đạt được, địa chỉ đã hoặc dự kiến áp dụng:
- Quy trình đặt chụp ảnh VNREDSat-1 một cách tối ưu.
- Quy trình xử lý tăng cường chất lượng ảnh VNREDSat-1.
- Bài báo.

Đề tài 2Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý chất lượng các loại ảnh viễn thám đang được sử  dụng phổ biến hiện nay.
Thời gian thực hiện từ 7/2014 đến 12/2014.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Hùng
Mục tiêu:
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy chế “Quản lý Chất lượng sản phẩm ảnh viễn thám đang được sử dụng phổ biến hiện nay”.
Nội dung:
 Tổng quan về nội dung nghiên cứu của đề tài:
+      Nghiên cứu hiện trạng quản lý chất lượng sản phẩm ảnh viễn thám hiện có ở Việt Nam
+      Nghiên cứu tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ảnh viễn thám ở trên thế giới.
+      Tổng quan về một số loại ảnh viễn thám quang học đang được sử dụng phổ biến hiện nay ở Việt Nam.
 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất Quy chế quản lý chất lượng các loại sản phẩm ảnh viễn thám đang được sử dụng phổ biến hiện nay:
+ Chất lượng sản phẩm và phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
+ Thực trạng chất lượng sản phẩm ảnh viễn thám đang được ứng dụng ở một số bộ ngành tại Việt Nam.
+ Nghiên cứu khung quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học đang được sử dụng phổ biến hiện nay.
+  Thực nghiệm thành lập sản phẩm ảnh viễn thám VNRedsat-1 tỷ lệ 1/10.000 và sản phẩm ảnh viễn thám Spot 5 tỷ lệ 1/25.000 cho 2 loại sản phẩm ảnh viễn thám ở mức L3A và mức L3B.
+  Đề xuất “Quy chế quản lý chất lượng sản phẩm ảnh viễn thám đang được sử dụng phổ biến hiện nay”.
 Báo cáo tổng kết đề tài.
Kết quả đạt được, địa chỉ đã hoặc dự kiến áp dụng:
- Quy chế Quản lý Chất lượng sản phẩm ảnh viễn thám đang được sử dụng phổ biến hiện nay
- Sản phẩm ảnh viễn thám VNRedsat-1 tỷ lệ 1/10.000.  
- Sản phẩm ảnh viễn thám Spot 5 tỷ lệ 1/25.000. 
- Báo cáo tổng kết đề tài.

Đề tài 3: Nghiên cứu cơ sỏ khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật về vận hành trạm thu ảnh viễn thám.
Thời gian thực hiện từ 7/2014 đến 12/2014.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
Mục tiêu:
    Làm rõ cơ sở khoa học để xây dựng quy định kỹ thuật về vận hành trạm thu ảnh vệ tinh.
Nội dung:
- Khảo sát đặc tính kỹ thuật của hệ thống trạm thu ảnh vệ tinh tại Việt Nam;
- Nghiên cứu hành lang an toàn và điều kiện môi trường vận hành hệ thống trạm thu ảnh vệ tinh tại Việt Nam;
- Nghiên cứu quy trình kiểm tra hệ thống trạm thu ảnh trước khi thu nhận tín hiệu vệ tinh;
- Nghiên cứu quy trình thu nhận tín hiệu vệ tinh;
- Nghiên cứu quy trình xử lý tín hiệu ảnh vệ tinh;
- Nghiên cứu quy trình đánh giá chất lượng ảnh và xử lý dữ liệu từ mức 0 ra các mức cơ bản;
- Nghiên cứu quy trình sao lưu và lưu trữ tín hiệu ảnh vệ tinh;
- Nghiên cứu quy trình xử lý sự cố kỹ thuật trạm thu;
- Nghiên cứu quy trình bảo trì, bảo dưỡng trạm thu;
- Nghiên cứu, đề xuất quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh tại Việt Nam.
Kết quả đạt được, địa chỉ đã hoặc dự kiến áp dụng:
- Dự thảo quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh tại Việt Nam
- Cơ sở khoa học về hệ thống trạm thu ảnh vệ tinh Việt Nam.

Đề tài 4Nghiên cứu khả năng ứng dụng của vệ tinh OceanSat và ResourceSat trong giám sát tài nguyên và môi trường ở Việt Nam.
Thời gian thực hiện từ tháng 8/2014 đến tháng 12/2014.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Hữu Liêm.
Mục tiêu:
Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của dữ liệu vệ tinh OceanSat và ResourceSat để áp dụng ở Việt Nam.
Nội dung:
- Nghiên cứu tổng quan về hệ thống vệ tinh quan trắc trái đất Ấn Độ.
-  Nghiên cứu cấu tạo hệ thống, các modul điều khiển mặt đất của vệ tinh OceanSat và ResourceSat.
- Nghiên cứu quỹ đạo vệ tinh và các tham số để tạo ra sảm phẩm ảnh vệ tinh OceanSat và ResourceSat.
- Nghiên cứu khảo sát các ứng dụng dữ liệu vệ tinh ResourceSat trong giám sát một số thành phần tài nguyên môi trường.
- Nghiên cứu tổng quan việc sử dụng ảnh vệ tinh OceanSat trong điều tra, giám sát tài nguyên môi trường biển.
- Đánh giá khả năng sử dụng tư liệu của vệ tinh OceanSat và ResourceSat ở Việt Nam và đề xuất các nghiên cứu ứng dụng sâu hơn khi trạm thu Việt Nam chủ động tiếp nhận và xử lý dữ liệu trên quy mô khu vực và toàn quốc.
Kết quả đạt được, địa chỉ đã hoặc dự kiến áp dụng:
- Báo cáo các đặc tính kỹ thuật và khả năng ứng dụng của vệ tinh OceanSat
- Báo cáo các đặc tính kỹ thuật và khả năng ứng dụng của vệ tinh ResourceSat
- Báo cáo đề xuất hướng nghiên cứu ứng dụng sâu hơn khi trạm thu Việt Nam chủ động tiếp nhận và xử lý dữ liệu trên quy mô khu vực và toàn quốc

Đơn vị thực hiện:
Thời gian thực hiện:

Tải file tại đây