Dự án “Hỗ trợ chương trình hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Hà Lan” Về Dịch vụ nước và khí hậu đối với Quản lý nguồn nước xuyên biên giới và Quản lý rủi ro thiên tai
Mã Dự án: 02

Giới thiệu tóm tắt: Dự án nhằm hỗ trợ triển khai Chương trình hợp tác giữa 2 Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về Dịch vụ Nước và Khí hậu đối với Quản lý nguồn nước xuyên biên giới và Quản lý rủi ro thiên tai (gọi tắt là Chương trình G2G).

Nội dung 
1. Mục tiêu của dự án

Dự án nhằm hỗ trợ triển khai Chương trình hợp tác giữa 2 Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về Dịch vụ Nước và Khí hậu đối với Quản lý nguồn nước xuyên biên giới và Quản lý rủi ro thiên tai (gọi tắt là Chương trình G2G).

Mục tiêu cụ thể của Dự án là hỗ trợ Chương trình G2G  tập trung vào nghiên cứu và đề xuất các vấn đề phát triển năng lực con người, nghiên cứu và đề xuất xây dựng công nghệ viễn thám và mô hình thủy văn sáng tạo, tìm các giải pháp tài chính từ các nguồn tài trợ bên ngoài, phát triển kinh doanh và quan hệ đối tác và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hà Lan để hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực quản lý nguồn nước xuyên biên giới và quản lý rủi ro thiên tai.

2. Nội dung của dự án

Dự án tập trung hỗ trợ nghiên cứu và đề xuất các vấn đề cho 5 hợp phần chính là phát triển năng lực con người, nghiên cứu và đề xuất xây dựng công nghệ viễn thám và mô hình thủy văn sáng tạo, hợp tác trao đổi công nghệ viễn thám, tìm các giải pháp tài chính từ các nguồn tài trợ bên ngoài, phát triển kinh doanh và quan hệ đối tác và hợp tác để nhằm mục tiêu cơ bản là hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực quản lý nguồn nước xuyên biên giới và quản lý rủi ro thiên tai.

Kết quả của Dự án là đề xuất danh mục các dự án nhằm hỗ trợ công tác ra quyết định và nâng cao năng lực quản lý nguồn nước xuyên biên giới và quản lý rủi ro thiên tai cho Việt Nam và đồng thời xây dựng lộ trình thực hiện dự án hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan, đề xuất nguồn kinh phí thực hiện các dự án trong danh mục, xây dựng mối quan hệ hợp tác đối tác giữa các cơ quan, tổ chức của Việt Nam và Hà Lan trong lĩnh vực này.

Đơn vị thực hiện:
Thời gian thực hiện: