Công trình “Thành lập bộ bản đồ hiện trạng và biến động diện tích nuôi trồng thủy sản, các vùng cát và bãi bồi cửa sông, ven biển tỷ lệ 1: 100 000”
Mã Dự án: 01

Giới thiệu tóm tắt: Công trình này do Trung tâm Viễn thám thực hiện trong năm 2002-2003 trong khuôn khổ của hợp phần “Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam và đề xuất các giải pháp quản lý” thuộc nhiệm vụ “Nghiên cứu các giải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững” do Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản (Bộ Thủy sản) chủ trì.

Nội dung :

Bản đồ hiện trạng phân bố vùng cát ven biển, bãi bồi vùng cửa sông - ven biển và vùng nôi trông thủy sản năm 2001 - tỉ lệ 1:100 000
Bản đồ hiện trạng phân bố vùng cát ven biển,
bãi bồi vùng cửa sông - ven biển
và vùng nôi trông thủy sản năm 2001 - tỉ lệ 1:100 00

 


     Bộ bản đồ hiện trạng và biến động diện tích nuôi trồng thủy sản, các vùng cát và bãi bồi cửa sông, ven biển được thành lập để phục vụ công tác điều tra khái quát về hiện trạng phân bố diện tích nuôi trồng thủy sản và tiềm năng tự nhiên của các vùng sinh thái tiêu biểu là vùng cát, bãi bồi ven biển đối với việc nuôi trồng thủy sản bền vững.
 

Ảnh vệ tinh Landsat 7 ETM - vùng bãi cát, cồn cát ở Phong Điền, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế và Ảnh mặt đất bãi cát, cồn cát chưa sử dụng ở ven biển miền
Ảnh vệ tinh Landsat 7 ETM - vùng bãi cát, cồn cát ở Phong Điền, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
và Ảnh mặt đất bãi cát, cồn cát chưa sử dụng ở ven biển miền


 

Bộ bản đồ được thành lập cho toàn bộ dải ven biển của Việt Nam với các chủ đề sau:

     - Hiện trạng phân bố vùng cát ven biển, bãi bồi vùng cửa sông- ven biển và vùng nuôi trồng thủy sản năm 2001;

     - Biến động vùng nuôi trồng thủy sản giai đoạn 1995-2001;

     - Biến động vùng cát ven biển, bãi bồi vùng cửa sông- ven biển giai đoạn 1995-2001.

 

     Nội dung chính của bản đồ Hiện trạng phân bố vùng cát ven biển, bãi bồi vùng cửa sông- ven biển và vùng nuôi trồng thủy sản năm 2001 gồm có: Các vùng nuôi trồng thủy sản (vùng chuyên nuôi tôm, vùng nuôi trồng thủy sản khác, vùng nuôi trồng thủy sản có rừng ngập mặn, vùng nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa, vùng nuôi tôm trên cát); các vùng cát (bãi cát chưa sử dụng, đụn cát chưa sử dụng, bãi cát- đụn cát sử dụng chưa ổn định, bãi cát- đụn cát có rừng, bãi cát- đụn cát sử dụng cho mục đích khác); các vùng bãi bồi (bãi bồi chưa sử dụng, bãi bồi có rừng ngập mặn, bãi bồi sử dụng cho mục đích khác, bãi nông).

 

      Nội dung chính của bản đồ biến động vùng nuôi trồng thủy sản giai đoạn 1995-2001 gồm có: Vùng nuôi trồng thủy sản hình thành trước năm 1995; vùng nuôi trồng thủy sản hình thành trong giai đoạn 1995-2001; vùng nuôi trồng thủy sản không còn tồn tại trong giai đoạn 1995-2001.

 

      Nội dung chính của bản đồ Biến động vùng cát ven biển, bãi bồi vùng cửa sông- ven biển giai đoạn 1995-2001 gồm có: Vùng cát chưa được sử dụng hình thành trước năm 1995; vùng cát chưa được sử dụng hình thành trong giai đoạn 1995-2001; vùng cát chưa sử dụng bị xói lở hoặc chuyển sang sử dụng ổn định trong giai đoạn 1995-2001; bãi bồi hình thành trước năm 1995; bãi bồi hình thành trong giai đoạn 1995-2001; bãi bồi bị xói lở trong giai đoạn 1995-2001.

 

      Ngoài bộ bản đồ với 3 chủ đề nêu trên còn có các sản phẩm khác như: Bộ bình đồ ảnh vệ tinh Landsat tỷ lệ 1: 100 000 phủ trùm dải ven biển Việt Nam; báo cáo thuyết minh cho bộ bản đồ với các nội dung: Cơ sở lý thuyết, phương pháp thành lập và nội dung của bản đồ. Mô tả về hiện trạng và biến động của các đối tượng là các vùng nuôi trồng thủy sản, vùng cát và vùng bãi bồi cửa sông- ven biển. Các số liệu về diện tích của các vùng theo nội dung bản đồ; hướng dẫn chuyển giao công nghệ thành lập bản đồ và khai thác, quản lý dữ liệu bản đồ số.

 

     Công trình được hoàn thành theo đúng yêu cầu về nội dung và chất lượng đề ra và được người sử dụng đánh giá cao

Đơn vị thực hiện:
Thời gian thực hiện: