Dự án “Hiện chỉnh hệ thống bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1: 10 000, 1: 25 000 và 1: 50 000”
Mã Dự án: 01

Giới thiệu tóm tắt: Để có cơ sở lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về công tác hiện chỉnh bản đồ địa hình giai đoạn 2006-2010; Bộ đã cho phép Trung tâm Viễn thám xây dựng dự án tổng thể về hiện chỉnh hệ thống bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ 1: 10 000, 1: 25 000 và 1: 50 000 bằng ảnh vệ tinh.

Nội dung 
    Mục tiêu của dự án là sớm đưa công tác hiện chỉnh bản đồ địa hình theo công nghệ viễn thám đi vào thực hiện một cách có hệ thống và theo các chu kỳ xác định; Khai thác tốt nhất nguồn ảnh vệ tinh hiện có và trong thời gian sắp tới, khi trạm thu ảnh vệ tinh hoạt động, trong việc đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao về các loại dữ liệu địa lý quốc gia dưới dạng các thông tin bản đồ địa hình và thông tin ảnh vệ tinh phủ trùm cả nước; Trước mắt là việc cung cấp 500 mảnh bản đồ ở tỷ lệ 1: 10 000, 719 mảnh bản đồ ở tỷ lệ 1: 25 000 và 217 mảnh bản đồ ở tỷ lệ 1: 50 000 cho các khu vực mà các bản đồ này có nội dung đã cũ, không còn phù hợp với thực tế. Ngoài ra còn cung cấp 1979 bình đồ ảnh vệ tinh SPOT 5 lực phân giải cao, phục vụ cho việc khai thác thông tin địa lý ở dạng bình đồ ảnh số chuẩn cho các mục đích khác nhau.

      Hiện dự án đang được triển khai từng phần, với ưu tiên đầu tiên là hiện chỉnh bản đồ địa hình ở các khu vực nội dung bản đồ đã quá cũ và ở các vùng có nhu cầu.

Đơn vị thực hiện:
Thời gian thực hiện: