Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Việt Nam
Mã Dự án: 01

Giới thiệu tóm tắt: Dự án xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Việt Nam (Hợp tác Pháp - Việt 2003)

Nội dung 

Thông tin chung

       Ngày 14/6/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định  số 137/2006/QĐ-TTg phê duyệt bản “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020”. Một trong những nội dung quan trọng của bản Chiến lược này là xây dựng cơ sở hạ tầng cho công nghệ vũ trụ, mà nhiệm vụ trước mắt phải thực hiện trong năm 2006 - 2010 là xây dựng Trạm thu và Trung tâm xử lý ảnh vệ tinh phục vụ chung cho các ngành kinh tế quốc dân và nghiên cứu khoa học. Nhiệm vụ này đã được cụ thể hoá bằng Quyết  định số 1158/QĐ-BTNMT ngày 02/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Việt Nam”

     - Chủ đầu tư : Trung tâm Viễn thám

     - Đối tác phía Cộng hoà Pháp: Tập đoàn EADS – DSC.

Dự án đã được khởi động vào ngày 1/12/2005 và dự kiến thực hiện trong thời gian 36 tháng.

Mục tiêu dự án

       Dự án này có mục tiêu là xây dựng một hệ thống công nghệ viễn thám - hệ thống thông tin địa lý đủ mức hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam cho giai đoạn 10 năm trước mắt, có khả năng nâng cấp cho giai đoạn sau, nhằm thu nhận các dữ liệu ảnh vệ tinh chủ yếu, xử lý ảnh, thành lập hệ thống thông tin, nâng cấp hệ thống viễn thám ứng dụng cho các ngành ở Việt Nam. 

Hệ thống công nghệ này bao gồm: 

     -  Trạm thu ảnh vệ tinh (VNGS);

     -  Trung tâm dữ liệu viễn thám quốc gia (NDC);

     -  Các Trung tâm ứng dụng (DUS) của các ngành.

Nội dung

     - Thiết kế chi tiết hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường bao gồm: Trạm thu các loại ảnh vệ tinh đã được lựa chọn; Trung tâm dữ liệu viễn thám; 15 cơ sở ứng dụng dữ liệu viễn thám chuyên ngành ;

     - Xây dựng nhà xưởng cho Trạm thu ảnh vệ tinh và Trung tâm Dữ liệu viễn thám Quốc gia;

     - Mua sắm và lắp đặt thiết bị phần cứng và phần mềm cho toàn hệ thống;

     - Các chuyên gia nước ngoài vận hành thử nghiệm hệ thống, thực hiện chuyển giao công nghệ;

     - Đào tạo cán bộ kỹ thuật cho Việt Nam;

     - Xây dựng khung pháp lý và giải pháp tổ chức để khai thác hệ thống và cơ sở dữ liệu viễn thám.

Sản phẩm của dự án

     -  Các loại ảnh viễn thám: SPOT 2,4 và 5; EVISAT ASAR; ENVISAT MEIS;

     -  Ảnh và bản đồ đã quy chiếu tọa độ VN2000;

     -  Các sản phẩm có giá trị gia tăng;

     -  Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ rừng, bản đồ địa chất, thổ nhưỡng...;

     -  Một số chức năng khác của hệ thống: Cảnh báo thiên tai, dự báo mùa màng, trợ giúp cứu nạn, cứu hộ...

     -  Sản phẩm DEM.

Kết luận

       Hệ thống giám sát tài nguyên thiên và môi trường sẽ đi vào vận hành năm 2007 và trạm thu ảnh viễn thám sẽ cung cấp thường xuyên ảnh vệ tinh cho các ngành và địa phương sử dụng phục vụ các mục đích điều tra, quy hoạch tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giám sát tai biến môi trường, theo dõi cảnh báo, trợ giúp cứu hộ...

Đơn vị thực hiện:
Thời gian thực hiện: