Giới thiệu Công nghệ viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý ứng dụng trong quản lý tổng hợp đới bờ ở Việt Nam
Mã Dự án: 01

Giới thiệu tóm tắt: Đào tạo, chuyển giao công nghệ viễn thám và GIS cho các địa phương phục vụ quản lý tổng hợp dải ven bờ (ICZM)

Nội dung :


Lớp tập huấn ứng dụng công nghệ GIS tại tỉnh Nam Định

     Quản lý tổng hợp đới bờ (QLTHĐB) đề cập tới một phương pháp quản lýviệc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững đới bờ, thông qua việc tìm kiếm và áp dụng các giải pháp giải quyết các vấn đề mâu thuẫn sử dụng mang tính cạnh tranh về tài nguyên. QLTHĐB cho phép tính đến các giá trị tài nguyên và lợi ích trước mắt cũng như lâu dài ở đới bờ, từ đó tìm ra sự cân bằng bền vững giữa phát triển kinh tế và an toàn tài nguyên và môi trường.

        Từ tháng 9 năm 2000, Dự án Việt Nam-Hà Lan về Quản lý tổng hợp Đới bờ (VNICZM) do Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Cục Bảo vệ Môi trường phối hợp với tập đoàn tư vấn NEDECO (Hà lan) bắt đầu được triển khai tại 3 tỉnh ven biển Việt Nam là Nam Định, Thừa Thiên - Huế và Bà Rịa-Vũng Tàu. Mục tiêu của Dự án là hướng tới xây dựng một chương trình QLTHĐB dài hạn nhằm hỗ trợ Việt Nam trong quy hoạch và phát triển một cách bền vững đới bờ cùng với tài nguyên thiên nhiên và cộng đồng dân cư sinh sống trong khu vực này.

        Việc áp dụng các phương tiện tiên tiến, hỗ trợ cho QLTHĐB như viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc kế hoạch hoạt động của Dự án trong những năm qua. Vì vậy, ngay từ khi đi vào hoạt động, Dự án đã tiến hành việc đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện dự án, cũng như tiến hành thu thập dữ liệu, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về QLTHĐB theo tiêu chuẩn thống nhất, dựa trên cấu trúc dữ liệu do Cục Bảo vệ Môi trường thiết kế, áp dụng cho khu vực đới bờ, để từ đó tiến hành các phân tích số liệu thông qua việc biên tập các bản đồ chuyên đề, phục vụ cho thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Dự án.

         Từ năm 2003, Trung tâm Viễn thám đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý lưu vực sông và đới bờ Cục Bảo vệ Môi trường tham gia xây dựng Khung cơ sở dữ liệu cấp tỉnh phục vụ QLTHĐB. Song song với hoạt động nghiên cứu là việc tổ chức các lớp giới thiệu nhập môn viễn thám và hệ thống thông tin địa lý cho các tỉnh ven biển tham gia Dự án như Thừa Thiên - Huế (năm 2003-2004), Nam Định (2004-2005) và Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu. Các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Viễn thám cũng đã triển khai các thử nghiệm ứng dụng viễn thám cho QLTHĐB như thử nghiệm áp dụng viễn thám để nghiên cứu hiện tượng xói lở bờ biển huyện Hải Hậu, ứng dụng viễn thám xây dựng cơ sở dữ liệu GIS QLTHĐB theo khung cấu trúc dữ liệu đề xuất, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao công nghệ, hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu GIS QLTHĐB cho Vườn Quốc gia Xuân Thủy-Nam Định.

        Trên cơ sở các thành tựu của Dự án VNICZM, Cục Bảo vệ Môi trường đang tiến hành xây dựng “Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ”, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, từng bước tiến tới việc sử dụng bền vững tài nguyên môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh. Cụ thể là, trong kế hoạch 2006-2010, xây dựng và triển khai các nhiệm vụ của các tỉnh ven biển và một số nhiệm vụ nền tảng và hướng dẫn ở Trung ương để bước đầu chuẩn bị và đi tới thực hiện Chương trình. Một trong những nội dung của Chương trình nói trên là mở các lớp tập huấn về QLTHĐB và các lĩnh vực liên quan như công nghệ viễn thám và GIS, cơ sở dữ liệu ,v.v... Vừa qua Cục Bảo vệ Môi trường đã phối hợp cùng Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Viễn thám tổ chức khóa huấn luyện ngắn ngày về Hệ thống thông tin địa lý và công nghệ viễn thám trong QLTHĐB tại tỉnh Phú Yên. Dự kiến thời gian tới sẽ tiếp tục mở các lớp huấn luyện tương tự đối với các đơn vị và địa phương khác với những chuyên đề cụ thể phục vụ việc xây dựng Chương trình .

        Trên đây là môt trong những hoạt động của Trung tâm Viễn thám trong lĩnh vực môi trường. Hiện nay Trung tâm Viễn thám đang thực hiện Dự án quốc gia Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Việt Nam. Năm 2007 Hệ thống này sẽ đi vào vận hành và Trạm thu ảnh viễn thám Việt Nam sẽ cung cấp thường xuyên ảnh vệ tinh cho các ngành và địa phương sử dụng. Ứng dụng viễn thám và GIS ở các địa phương trong lĩnh vực QLTHĐB sẽ có điều kiện được mở rộng hơn . Công tác đào tạo, tập huấn, giới thiệu công nghệ viễn thám & GIS và chuyển giao công nghệ cần được quan tâm đi trước một bước.

Đơn vị thực hiện:
Thời gian thực hiện: