Dự án “Đánh giá hiểm hoạ môi trường ven biển”
Mã Dự án: 01

Giới thiệu tóm tắt: Dự án này do Trung tâm Viễn thám và công ty TRIMAR STERLING GROUP của Thụy Điển thực hiện trong năm 1994-1995. Thông qua dự án này, lần đầu tiên ở Việt Nam có được bộ bản đồ nhạy cảm môi trường đối với sự cố dầu tràn ở vùng ven biển.

Nội dung 

     Mục đích:  của dự án là tăng cường năng lực cho Trung tâm Viễn thám về đào tạo, thiết bị, phần mềm, ảnh vệ tinh, đồng thời đưa ra sản phẩm mới về bản đồ phục vụ cho việc đánh giá hiểm hoạ môi trường ven biển, mà trước hết là hiểm hoạ về sự cố dầu tràn.

Nội dung và kết quả thực hiện dự án, bao gồm:

     - Phủ ảnh vệ tinh SPOT 4 cho toàn bộ dải ven biển của Việt Nam; cung cấp máy tính, bàn số hoá, phần mềm ARC/INFO;

     - Đào tạo cán bộ Việt Nam về viễn thám và GIS, gồm: Đào tạo tại Việt Nam cho 20 cán bộ và đào tạo thực tập ở Thụy Điển cho 2 cán bộ;

     - Thành lập 58 mảnh bản đồ nhạy cảm môi trường và 58 bình đồ ảnh vệ tinh SPOT 4 ở tỷ lệ 1: 100 000 thuộc dải ven biển Việt Nam.

     Sản phẩm bản đồ và ảnh vệ tinh đã được nhiều cơ quan biết đến và sử dụng như Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, Cục Bảo vệ Môi trường, Trung tâm Khảo sát, Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường Biển- Viện Cơ học thuộc Trung tâm KHTNCN Quốc gia…

Đơn vị thực hiện:
Thời gian thực hiện: