Hạng mục “Xây dựng khung cơ sở thông tin địa lý phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ”
Mã Dự án: 01

Giới thiệu tóm tắt: Đây là một trong các hạng mục thuộc dự án “Xây dựng và triển khai mô hình QLTH đới bờ cho các tỉnh ven biển Việt Nam” (Dự án do Cục Bảo vệ Môi trường chủ trì). Hạng mục nghiên cứu này do Trung tâm Viễn thám- Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Khảo sát, Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường Biển- Viện Cơ học thuộc Trung tâm KHTNCN Quốc gia thực hiện trong năm 2003.

Nội dung 

     Mục tiêu trước mắt là xây dựng khung cấu trúc dữ liệu GIS phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ nhằm thống nhất cấu trúc dữ liệu GIS giữa các cơ quan trung ương và địa phương trong việc quản lý tổng hợp vùng bờ. Tạo khả năng cho các cơ quan trao đổi và sử dụng thông tin của nhau, tránh việc trùng lặp trong thu thập dữ liệu. Áp dụng rộng rãi trong việc quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên vùng bờ. Nâng cao trình độ xử lý, phân tích thông tin phục vụ ra quyết định của các cơ quan chức năng.

     Mục tiêu lâu dài là góp phần hiện đại hoá các công cụ quản lý, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý nguồn tài nguyên vùng bờ. Cung cấp nhanh, chính xác, có tính chất chiến lược các thông tin hỗ trợ cho quá trình ra quyết định. Củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan trong nước và các nước, tổ chức quốc tế có ứng dụng công nghệ GIS.

       Kết quả thực hiện hạng mục “Xây dựng khung cơ sở thông tin địa lý phục vụ QLTH đới bờ” là các quy định sau đây:

     - Quy định về các đề mục dữ liệu địa lý, bao gồm 13 đề mục với 101 lớp thông tin về điều kiện- tiềm năng tự nhiên, ô nhiễm môi trường- tai biến thiên nhiên và kết quả hoạt động của một số lĩnh vực kinh tế- xã hội diễn ra trong phạm vi lãnh thổ khu vực đới bờ. Quy định được trình bày dưới dạng bảng mô tả chi tiết về tên các đề mục dữ liệu, các lớp thông tin, nội dung, cấp sử dụng, loại đối tượng không gian, các thông tin thuộc tính và nguồn cung cấp dữ liệu;

     - Quy định về cấu trúc dữ liệu, gồm 2 phần: Phần dẫn giải chung về cấu trúc dữ liệu và phần trình bày chi tiết cấu trúc mỗi lớp dữ liệu;

     - Quy định về các chuẩn CSDL, gồm chuẩn về bộ dữ liệu cấp quốc gia và cấp tỉnh, chuẩn về các đề mục dữ liệu, chuẩn về các tham chiếu không gian của dữ liệu, chuẩn về dữ liệu nguồn, chuẩn về khuôn dạng dữ liệu và chuẩn về siêu dữ liệu;

     - Quy định về không gian lưu trữ và quản lý dữ liệu với các nội dung bao gồm các quy định về phần cứng, phần mềm, quy định về không gian lưu trữ dữ liệu, quy định về quản lý dữ liệu và quy định về biên tập, in bản đồ;

     - Quy định về việc thu thập dữ liệu, gồm quy định về dữ liệu cần thu thập, quy định về cách thức và các bước thu thập dữ liệu, quy định về số hóa bản đồ;

     - Quy định về khai thác, cập nhật và quản lý dữ liệu, gồm quy định về các dạng nguồn dữ liệu, quy định cập nhật dữ liệu và quy định về quản lý dữ liệu.

       Kết quả thực hiện hạng mục đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá ở mức xuất sắc. Toàn bộ sản phẩm đã bàn giao đầy đủ cho ban chủ nhiệm dự án.

Đơn vị thực hiện:
Thời gian thực hiện: