Dự án “Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố các vùng nhạy cảm môi trường (NCMT)”
Mã Dự án: 01

Giới thiệu tóm tắt: Dự án này do Trung tâm Viễn thám thực hiện theo đề xuất của Vụ Thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Thời gian triển khai 1 năm, từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 10 năm 2004.

Nội dung 


Bản đồ phân bố các vùng NCMT của TP. Hải Phòng tỉ lệ 1:50 000,
các vùng có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội

     Mục đích của dự án là xây dựng phương pháp luận về thành lập bản đồ NCMT; tăng cường một phần năng lực cho cơ quan quản lý về công tác thẩm định và đánh giá tác động môi trường của Bộ
 

.

 Bản đồ phân bố các vùng NCMT của TP. Hải Phòng tỉ lệ 1:50 000,
các vùng có hệ sinh thái quan trọng dễ bị tổn thương

     Nhiệm vụ của dự án bao gồm: Nghiên cứu các vấn đề cơ sở (các khái niệm, sự cần thiết, tỷ lệ, lưới chiếu, mức độ chi tiết, độ chính xác của bản đồ NCMT; các tiêu chí dùng để xác định vùng NCMT; phần mềm và tài liệu sử dụng để thành lập bản đồ NCMT. Nghiên cứu phương pháp và quy trình thành lập bản đồ NCMT. Xây dựng hệ phân loại nội dung bản đồ NCMT. Thành lập bộ bản đồ phân bố các vùng NCMT của TP. Hải Phòng ở tỷ lệ 1: 50 000. Trang bị máy, phần mềm và đào tạo để sử dụng, khai thác thông tin bản đồ NCMT cho đơn vị tiếp nhận sản phẩm của Dự án.

Kết quả nghiên cứu- đã hình thành được các sản phẩm sau:

     - Các quy định về hệ thống tỷ lệ và hệ quy chiếu cho bản đồ các cấp, mức độ chi tiết- độ chính xác về hình học thể hiện nội dung bản đồ, phần mềm dùng để số hoá- biên tập và tài liệu cần thiết để thành lập bản đồ NCMT;

     - Các tiêu chí dùng để xác định các vùng NCMT;

     - Phương pháp và quy trình thành lập bản đồ phân bố các vùng NCMT;

     - Hệ thống phân loại của nội dung bản đồ phân bố các vùng NCMT;

     - Thư viện các ký hiệu bản đồ số bản đồ phân bố các vùng NCMT.

      Kết quả sản xuất thử nghiệm đã thành lập được bộ bản đồ NCMT của TP. Hải Phòng tỷ lệ 1: 50 000 (bản đồ in trên giấy và bản đồ số), bao gồm: Bộ bản đồ dẫn xuất (bản đồ hiện trạng lớp phủ mặt đất, bản đồ sinh thái, bản đồ các vùng đặc dụng và các khu vực cần bảo vệ, bản đồ các vùng dễ xảy ra tai biến thiên nhiên và các vùng có địa hình đặc biệt); bản đồ phân bố các vùng NCMT.

      Kết quả tăng cường một phần năng lực cho đơn vị tiếp nhận sản phẩm dự án, gồm việc bổ sung trang thiết bị máy tính, phần mềm chuyên dụng về xây dựng và quản trị CSDL bản đồ, đào tạo kỹ thuật về xử lý, sử dụng và lưu trữ bản đồ số

      Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá ở mức xuất sắc. Toàn bộ sản phẩm của dự án đã bàn giao đầy đủ cho Vụ Thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn vị thực hiện:
Thời gian thực hiện: