Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa hình - thuỷ văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long
Mã Dự án: 01

Giới thiệu tóm tắt: Dự án: "Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa hình - thuỷ văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt và phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng Sông Cửu Long" (dự án cấp Nhà nước).

Nội dung 


Đồng bằng sông Cửu Long

Thông tin chung

       Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệi hệ thống thông tin địa hình – thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.” do Trung tâm Viễn Thám - Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư và được thực hiện từ năm 2004, dự kiến kết thúc vào cuối năm 2007.  Đây là một trong những dự án lớn áp dụng nhiều công nghệ hiện đại trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, quản lý dữ liệu, hệ thống thông tin địa lý và hệ thống thông tin thủy văn. 

Mục tiêu dự án

        Mục tiêu tổng quát của Dự án là xây dựng một cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin địa hình - thủy văn cơ bản đa mục tiêu vùng đồng bằng sông Cửu Long, trước mắt phục vụ trực tiếp công tác giám sát, dự báo và cảnh báo ngập lụt và điều hành phòng tránh lũ lụt hàng năm, sau đó trở thành công cụ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường bao gồm cả đất đai, quản lý lãnh thổ và quản lý hành chính các cấp thuộc khu vực. 

Nhiệm vụ của dự án

Dự án thực hiện hai nhiệm vụ chính sau đây:

     - Xây dựng một cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa hình - thủy văn cơ bản đa mục tiêu vùng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm những lớp thông tin cơ bản nhất với độ chính xác phù hợp trước tiên là phục vụ giải các bài toán về phòng chống lũ lụt, sau đó là hỗ trợ công tác phát triển kinh tế xã hội vùng;

     - Xây dựng một hệ thống quản trị, cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu và cung cấp các công cụ phục vụ công tác phòng chống lũ lụt và khai thác thông tin.

Sản phẩm của dự án

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp các sản phẩm sau:

* Các sản phẩm đo đạc - bản đồ bao gồm:

     - Hệ thống lưới độ cao hạng III, IV;

     - Hệ thống lưới điểm tọa độ độ cao cho Mô hình số độ cao DEM;

     - Mô hình số độ cao DEM;

     - Ảnh chụp máy bay tỷ lệ 1: 10.000;

     - Ảnh chụp máy bay tỷ lệ 1: 22.000;

     - Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:5.000;

     - Bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 5.000 đã chỉnh lý 7 lớp thông tin;

     - Cơ sở dữ liệu HTTT địa hình - thủy văn cơ bản vùng ĐBSCL.

* Cơ sở dữ liệu lưu trữ các thông tin đã được chuẩn hoá:

     - Mô hình số độ cao độ chính xác cao với độ chính xác mô hình từ 0,10m - 0,20m khu vực có nguy cơ ngập lụt, là 0,40 m khu vực còn lại;

     - Các lớp thông tin địa hình địa lý cơ bản với độ chính xác của bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 5.000:

          + Hệ thống thủy văn;

          + Hệ thống đường giao thông;

          + Hệ thống dân cư và địa danh;

          + Địa giới hành chính;

          + Hệ thống thực phủ.

     - Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1: 5.000;

     - Lớp thông tin chuyên đề về đất đai, hiện trạng sử dụng đất;

     - Các lớp thông tin chuyên ngành về khí tượng - thủy văn, kinh tế - xã hội: Mặt cắt sông, lưu lượng nước theo mùa, lượng mưa,...

* Các công cụ hỗ trợ  khai thác sử dụng CSDL HTTT địa hình - thủy văn cơ bản vùng ĐBSCL:

Hình thành một hệ thống phần mềm cho phép người sử dụng khai thác và sử dụng có hiệu quả CSDL bao gồm các hệ thống con:

     - Hệ thống quản trị dữ liệu có chức năng lưu trữ quản lý, cập nhật dữ liệu;

     - Hệ thống phân tích xử lý và mô hình hoá dữ liệu phục vụ giải các bài toán về quy hoạch và phòng chống lũ lụt;

     - Phần mềm dự báo và cảnh báo ngập lụt;

     - Hệ thống tra cứu, tổng hợp thông tin và phân phối dữ liệu trên mạng diện rộng Internet/Intranet;

     - Các hệ thống đảm  bảo tính sẵn sàng, ổn định bảo mật và an toàn dữ liệu.

Hiệu quả kinh tế  - Xã hội của dự án

        Dự án với các nội dung được đề cập ở trên có tác động đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan Trung ương và địa phương. Dự án có nhiều mục tiêu, mục tiêu trước mắt ở đây là dự báo, giám sát, bố trí phòng tránh lũ lụt,  trong đó một số sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu chung của nhiều ngành, mục tiêu lâu dài là ứng dụng hệ thống này vào quy hoạch phát triển, quản lý lãnh thổ.  

Kết luận

        Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin địa hình - thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long" là dự án lớn, giải quyết nhiều vấn đề khoa học công nghệ mới phục vụ có hiệu quả cho công tác phòng chống lũ lụt và nhiều mục tiêu khác cho nhiều ngành, nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long. 

Đơn vị thực hiện:
Thời gian thực hiện: